Nyilatkozat a tényekről - Berlin 1933


Forrás: Jehova Tanúi Évkönyve, 1934, 131-140. o.

Német emberek ezen csoportja - akik békések és törvénytisztelő polgárok, sok más embert képviselve Németország minden részéből, akik mindannyian szorgalmasan dolgoznak ezen föld népének boldogulása érdekében - összegyűlt A.D. 1933. június 25-én Berlinben, hogy örömmel fejezzük ki teljes odaszánásunkat Jehovának, a Mindenható Istennek és Jézus Krisztus alatti királyságának, aki vérét ontotta az emberi faj érdekében. Kijelentettük, hogy a szent Írások - melyek a Bibliában vannak és Jehova Isten Igéjét alkotják - adattak az embereknek az igazságban való útmutatásként, hogy Isten Igéje az igazság és hogy nagy fontossága van az embernek Istennel való kapcsolata megismerésében. Kérjük, hogy Isten Szavának irányadó mértéke szerint legyünk megítélve.

Krisztus Jézus Jehova Isten legnagyobb Tanúja az igazságról, és miként hithű és odaszánt követői vagyunk az Ő kegyelméből, tanúskodunk az igazságról. Ennek a Nyilatkozatnak célja az, hogy hű és igaz tanúságot tegyünk a kormányzók és a nép előtt Jehova Isten nevéről és céljáról és a vele való kapcsolatunkról.

Igazságtalanul meg lettünk vádolva a kormányzat vezető hatalmasai és ezen nemzet népe előtt; és annak érdekében, hogy Jehova Isten neve magasztalva legyen a nép között, hogy jótékony céljait jobban megértsék és hogy helyzetünk tisztázva legyen a kormányzat előtt, tiszteletteljesen kérjük a nemzet kormányzatát és a népet, hogy méltányosan és nem részrehajlóan vizsgálják meg a tények itt előtárt kijelentését.

A Szentírás nyíltan kijelenti, hogy Jehova Isten fő ellenfele és legnagyobb ellensége Sátán az Ördög akinek Kígyó és Sárkány is a neve még. Meg van írva a Szentírásban, hogy Sátán, aki régóta láthatatlan irányítója ennek a világnak, félrevezeti és megvakítja az igazság iránt azért, hogy annak fénye és Jehova Istené meg Jézus Krisztusé ne ragyogjon az emberek elméjében. (2 Korinthus 4:3) Gyakran csalással, ravaszsággal és félrevezetéssel rábír Sátán becsületes személyeket, hogy egymás ellen harcoljanak, annak érdekében, hogy elfordíthassa őket Istentől és elpusztítsa őket. Mindezek felett az embereknek ismerniük kell Jehova Istent és az Ő kegyelmes gondoskodását általános jólétük érdekében.

Zsidók

A 'papság' kifejezés használatával irodalmunkban a képzett vallási tanítók, papok és Jezsuiták osztályára utalunk, akik helytelen politikai eszközöket használnak hogy megvalósítsák végzetüket és egyesítik erőiket még olyanokkal is, akik tagadják Istent és az Úr Jézus Krisztust. Ez ugyanaz az osztály, akikre Jézus mint üldözőire utalt. Nem bírálunk egyetlen becsületes vallási tanítót sem.

Amikor Jézus a zsidókhoz ment, hogy elmondja nekik az igazságot, a zsidó papság, vagyis a farizeusok és a papok, erőszakosan szembeszálltak vele és üldözték őt és elérték, hogy meg legyen vádolva mindenféle bűntettel és vétekkel. Ők elutasították, hogy meghallgassák az igazságot, és hozzájuk szólva Jézus ezt mondta "Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem." (János 8:43-45). Habár a farizeusok és a papok állították, hogy ők Jehova Isten képviselői, Jézus azt mondta nekik, hogy valójában Sátán az Ördög képviselői.

Nem harcolunk senkivel sem, vagy a vallási tanítókkal, de fel kell hívnunk a figyelmet arra a tényre, hogy akik állítólag Isten és Krisztus Jézus képviselői valójában ugyanazok, mint akik üldöznek és hamisan mutatnak be a kormányzat és a nemzet előtt. Mint Krisztus Jézus követői számítunk az ilyen szembenállásra, és szóvá tesszük azt itt a magyarázatban, mért vagyunk hamisan bemutatva a nemzet vezetői előtt. Hű követőinek Jézus azt mondta " Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek [a hamis vallási tanítók], titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd." (János 15:20) Továbbá Jézus elmondta, hogy az embereknek ugyanaz az osztálya fogja az igaz követőit hamisan vádolni az uralkodó hatalmak előtt, mondván "Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek [rendőri erőknek] adnak át titeket [a hamis vallási tanítók], és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul ő nékik. " (Márk 13:9) Ez megmagyarázza, miért engedi meg Jehova Isten, hogy hű tanúit hamisan mutassák be és üldözzék, vagyis hogy ugyanazzal a rossz szellemmel azonosítják magukat, mint Isten ellenségei és saját maguk ellen tesznek tanúságot. Ugyanez a materialista szellem mely Jézus Krisztus üldözését okozta ma is létezik és üldözi az Ő hithű követőit.

Hamisan meg lettünk vádolva ellenségeink által, hogy pénzügyi támogatást fogadunk el munkánkhoz a zsidóktól. Semmi sem áll távolabb az igazságtól. Mindezidáig soha a legcsekélyebb összeggel nem támogatták munkánkat a zsidók. Mi Krisztus Jézus hithű követői vagyunk és hiszünk benne, mint a világ Megváltójában, miközben a zsidók teljesen elvetik Krisztus Jézust és határozottan tagadják, hogy Ő a világ Megváltója akit Isten küldött az emberek érdekében. Ez magában elegendő bizonyíték kell legyen hogy nem fogadunk el támogatást a zsidóktól és ezáltal az ellenünk felhozott vádak rosszindulatúan hamisak és csak Sátántól, a mi nagy ellenségünktől eredhetnek.

A legnagyobb és legelnyomóbb birodalom a földön az Angol-Amerika birodalom. Értve ez alatt a Brit Birodalmat és az Amerikai Egyesült Államokat. Ez a Brit-Amerikai birodalom kereskedő zsidóié, hogy felépítsék és kivitelezzék a Nagy Bizniszt a többi nemzet kizsákmányolása és elnyomása által. Ez a tény különösen vonatkozik London és New York városaira, a Nagy Biznisz erődítményeire. Ez a tény annyira megnyilvánul Amerikában, hogy egy közmondás is van New York városával kapcsolatban: "A zsidók birtokolják, az Ír katolikusok irányítják és az Amerikaiak fizetik a számlát". Mi nem harcolunk a fent említett személyek egyike ellen sem, de mint Jehova tanúi és az Írásokban előtárt irányításának alárendeltek kényszerülünk rá, hogy felhívjuk a figyelmet az igazságra illetőleg azért is, hogy az embereknek rávilágítsunk Istenre és az Ő céljaira.

Irodalmunk

Azt mondták, hogy könyveink más irodalmaink az emberek között terjedve veszélyt jelentenek a békére és a nemzet biztonságára. Meg vagyunk győződve arról, hogy az ilyen következtetések annak a ténynek köszönhetők, hogy könyveink és más irodalmaink nem lettek gondosan megvizsgálva a vezetők által és ezáltal nem helyesen lettek értelmezve. Tiszteletteljesen felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy ezek a könyvek és más irodalmak eredetileg Amerikában lettek megírva és ezáltal az ott használt nyelvi nyíltsággal, és amikor németre lettek fordítva ezek némelyike durvának tűnhet. Elismerjük, hogy az igazságokat el lehetett volna mondani kevésbé nyersen és kellemesebb kifejezésekkel, és mégis, ezeknek a könyveknek a nyelvezete szorosan követi a Biblia nyelvezetét.

Emlékezetben kellene tartani, hogy az Angol Birodalomban és Amerikában a köznép szenved és most még inkább szenved a Nagy Biznisz és a lelkiismeretlen politikusok igazságtalan uralma miatt, mely igazságtalan uralom a politikai religionistáké és általuk támogatott; ezért könyveink vagy irodalmaink írói erőfeszítést tesznek a nyílt nyelvezetre hogy eljusson a néphez a megfelelő gondolat és megértés. A használt nyelvezet nem olyan erős vagy kifejező mint amit Jézus Krisztus használt az elnyomók és a hamis tanítók leleplezésére az Ő idejében.

Németország jelenlegi kormányzata félreérthetetlenül kijelentette szembenállását a Nagy Biznisz elnyomóival és a szembenállást a helytelen vallás befolyással a nemzetek ügyeiben. Ez pontosan a mi álláspontunk; továbbá kijelentjük irodalmunkban az okot a létező elnyomó Nagy Bizniszre és a helytelen politikai befolyásra, mivel a Szent Írások nyíltan kijelentik hogy ezek az ellenséges erők a Gonosztól erednek, és hogy a teljes megszabadulást ettől Isten Krisztus alatti uralma jelenti. Ezáltal lehetetlen, hogy irodalmunk vagy munkánk bármilyen értelemben veszélyt vagy fenyegetést jelentene a békére vagy az állam biztonságára.

Szervezetünk nem politikai semmilyen értelemben sem. Mi csak kitartunk Jehova Isten Szavának tanításában az emberek közt, és hogy ez akadálytalan legyen. Mi nem ellenezzük vagy próbáljuk akadályozni, hogy bárki azt tanítson vagy higgyen amit szeretne, de kérjük, hogy hogy szabadon hihessük és taníthassuk amiről meggyőződtünk, hogy a biblia tanítja; és hadd döntsék el az emberek, melyikben szeretnének hinni.

Megismerni Jehova Istent és az Ő nagyszerű gondoskodását az emberiség számára a leginkább életfontosságú minden személynek, mert Isten kijelentette a Szavában, hogy ahol nincs látása vagy megértése az ő Szavának, az emberek elpusztulnak (Példabeszédek 29:18). Mi odaszántuk életünket és anyagi forrásainkat arra a munkára, hogy lehetővé tegyük az embereknek a látását vagy megértését Isten Szavának, és ezáltal lehetetlen, hogy irodalmunk vagy munkánk fenyegetné a békét vagy a nemzet biztonságát.

Ahelyett, hogy ellene lennénk a Német kormányzat által támogatott alapelveknek, mi nyíltan kiállunk az ilyen alapelvekért, és kimutatjuk, hogy Jehova fogja elhozni Jézus Krisztus által a teljes megvalósítását ezeknek az alapelveknek és fog minden embernek békét és jólétet adni és legnagyobb vágyát minden becsületes szívnek.

A mi Szervezetünk nem keres tagokat vagy pénzt, de a társasága vagy szervezett testülete vagyunk a keresztény embereknek, elfoglalva kizárólag Isten Szavának az embereknek tanítása jótékony munkájával, mint a nekik való lehető legnagyobb adománnyal. Szervezetünk eredetileg az Amerikai Egyesült Államokban lett bejegyezve Őr Torony Biblia és Traktátus Társulat néven 1884-ben, és 1914-ben Nagy Britannia törvényei szerint Nemzetközi Bibliatanulmányozó Társaság (International Bible Students Assosiation) néven. Ezek kizárólag testületi nevei szervezetünknek, hogy törvényesen vigyük előre munkánkat. A Szentírási név, melyen ismertek vagyunk: Jehova Tanúi. Teljesen a jóindulatú munkával foglalkozunk. Szervezetünk célja segíteni az embereket a Biblia megértésében, mely feltárja az egyetlen lehetséges utat a teljes felszabadulásra és áldásra az emberiségnek. Szervezetünk kiterjesztette ezt a munkát az egész földre. Az oktatás, kultúra és az emberek építése Isten királyságának képviseletén át kell jöjjön, ahogy mi tanítjuk, miként a Biblia feltárja. Az emberek megmentése Jehova Istennek és az ő igazságos útjainak megismerése és az annak való engedelmeskedés által van.

Az emberek nagy nyomorban vannak és segítségre van szükség, hogy megértsék az okát ezeknek a boldogtalan körülményeknek, és hogy mi jelenti a szabadulást, A Szentírás, ha megértjük, tisztázza ezt. Ahelyett, hogy pénzt gyűjtenénk az emberektől és azt nagy épületek emelésére és emberek luxusára fordítanánk, mi Isten királyságának örömhírét nyomtatjuk ki és juttatjuk el az emberek otthonaiba, hogy a lehető legzavartalanabbul elérhessék Isten velük kapcsolatos céljainak megismerését.

Könyveink és irodalmunk gondos vizsgálata feltárja azt a tényt, hogy a jelenlegi nemzeti kormány által tartott és támogatott nagyon magas eszméket előtérbe helyezik, helyeslik és erősen hangsúlyozzák kiadványaink és megmutatják, hogy Jehova Isten látni fogja, hogy ezek a magas eszmék a megfelelő időben meg lesznek valósítva minden személynek, akik szeretik az igazságosságot és alárendelik magukat a Mindenhatónak. Ahelyett, tehát, hogy irodalmunk és munkánk veszélyeztetnék a jelen kormányzat alapelveit mi a legerősebb támogatói vagyunk ezeknek a magas eszméknek. Ezért Sátán, aki minden igazságosságot szerető ember ellensége, próbálja hamisan bemutatni munkánkat és megakadályozni minket, hogy végezzük azt ebben az államban.

Szervezetünk sok éve megfeszített önzetlen és kitartó erőfeszítéseket tesz az emberekkel való jó cselekvésre. Amerikai testvéreink nagy segítséget jelentenek a Németországi munkában, és szabadon adakoznak pénzükből, amikor Németország végszükségben van. Most mivel úgy tűnik, hogy Németország hamarosan megszabadul az elnyomástól és a nép felemeltetik, Sátán a nagy ellenség törekszik elpusztítani ezt a jótékony munkát ebben az országban.

A Népszövetség

Könyveink és irodalmaink nyelvezete a Népszövetséggel kapcsolatban tekinthető mint munkánk betiltásának és könyveink terjesztésének oka. Hadd emlékeztessük a kormányzatot és Németország népét, hogy a Népszövetség szerződése fektette két vállra a Német népet nagy igazságtalansággal és elviselhetetlen terhekkel. Ez a Népszövetségi szerződés nem volt támogatva Németország barátai által. Amerikában a sajtó beszámolt arról, hogy 140.000 egyházi személy állt egy időben a mozgalom mellé, mely arra irányult hogy az amerikai nép támogassa a Népszövetséget. Az amerikai Egyházak Szövetsége kiadott egy manifesztumot, mely kijelentette, hogy " a Népszövetség Isten Királyságának politikai kifejeződése a földön", amely ezáltal Isten Krisztus alatti királyságának pótléka annak helyén és szerepében. Ez Amerikában volt, ahol szervezetünk látható vezetősége elnöke által félreérthetetlenül kijelentette, hogy a Népszövetség nem Jehova Isten intézménye, mivel elnyomó és igazságtalan. Ez volt az a körülmény, mely akkoriban létezett, ami miatt az erős nyelvezet van könyveinkben a Népszövetséggel kapcsolatban, és hogy felhívják a figyelmet a tényre, hogy a Népszövetség szerződése soha nem hozhat szabadulást és áldást a népre, mivel az ilyen szabadság és áldás az Isten Szavában lefektetett alapelvekhez való szoros ragaszkodás által van, és azon a módon ahogy Jehova megmutatta azt.

Az elmúlt fél évszázadban szigorúan keresztény szervezetünk kiterjesztette ezt a munkát a föld különböző részeire. Ezek a könyvek több mint 50 nyelven lettek kiadva, és több mint 140 millió példányban kerültek az emberek kezébe. Több mint harminc éve terjesztjük könyveinket és irodalmunkat Németországban, és milliószámra vannak a Német nép kezében és olvasva az emberek által, akiknek mindegyike tanúsíthatja azt a tényt, hogy ezek a könyvek szigorúan a Biblián alapulnak, nagy segítséget jelentenek nekik és építik őket, reményt adva az áldásokra melyeket Jehova Isten rég megígért. Az évek sorából, mikor könyveinket terjesztettük és a széles köréből könyveink és irodalmaink elterjedtségének, senki sem idézhet olyat, ahol munkánk vagy irodalmunk veszélyeztette kormányzatunkat vagy bármilyen értelemben kockáztatta nemzetünk békéjét és biztonságát.

Szervezetünk erőfeszítései kizárólag arra irányulnak, hogy tanúságot tegyünk Jehova Isten nevéről és Szaváról; teljesen összeegyeztethetetlen ezzel, hogy politikai befolyásra törekedjünk e világ kormányzataiban vagy bármi olyat tegyünk, ami veszélyezteti a nemzet békéjét és biztonságát. Nem vágyunk mást tenni, Jehova Isten szavának hirdetésére szóló isteni megbízatásunkat teljesíteni.

Amerikában, Kanadában és a Brit Birodalom más részein a politikai papság, papok és Jezsuiták állhatatosan üldözték és üldözik ma is szervezetünket igazságos ok vagy igazolás nélkül, és minden okunk megvan azt hinni, hogy ez a nagy ellenség, Sátán befolyása által befolyásolt arra, hogy hamisan mutassák be munkánkat Németországban. Emlékeztetünk rá, hogy az elmúlt években a politikai papság több szomorúságot hozott Németország népére mint emberek bármely más csoportja. Nem szeretnénk a papsággal harcolni, de megkérjük a nemzet kormányzó hatalmait, ne ilyen emberek általi hamis bemutatásból ítéljenek meg minket, hanem ítéljenek meg Isten Szava az azzal összhangban végzett munkánk alapján. Jehova Isten senkit nem üldöz, hanem megengedi mindenkinek, hogy maga válassza meg útját, felelősen az ismeretének megfelelő cselekedeteiért. Jehova Isten határozottan kijelentette haragját azok ellen, akik üldözik azokat, akik Őt próbálják szolgálni; és ez azt bizonyítja, hogy akik minket üldöznek, nem Istent képviselik, hanem Isten és az emberek ellensége által vannak ösztönözve erre. (Zsoltárok 72:9)

Nagy Igazságok

A Szent Íratok, tekintve napjaink eseményeinek fényében, melyek isteni próféciát teljesítenek be, kijelentik hogy: Elérkezett az idő, amikor Jehova Ismertté teszi a nevét a teljes teremtés előtt, és igazolja neve tisztaságát a rágalmazás alól, melyet Sátán tett az ő szent neve ellen. (Zsoltárok 83:18 [19- Károli]). Amikor Jézus Krisztus, az Igazoló felment a mennybe, Jehova megparancsolta neki, hogy várjon, amíg legyőzi ellenségeit. A várakozásnak ezen időszaka most végéhez közeledik és Isten elküldi szeretett Fiát, hogy legyőzze ellenségeit és igazságosságban uralkodjon. (Zsoltárok 110:14, Zsidókhoz 10:12,13). A világ, és Sátán zavartalan uralma véget ért, és ez bizonyíthatóan 1914-ben kezdődött, és attól mostanáig tart az az időszak, amikor a Királyság örömhírét kell hirdetni az embereknek (Máté 24:3,14). Sátán kivettetett a mennyből és levettetett a földre, erőfeszítéseket tesz hogy megvakítsa az embereket az igazságra és elpusztítsa őket, és ezek az okai az emberiség mostani szenvedésének. Jézus prófétai szavait alkalmazhatjuk: "Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van." (Jelenések 12:12)

Németország népe nagy nyomorúságot szenved el 1914 óta és mások általi ellenük való nagy igazságtalanság áldozatai. A nacionalisták minden igazságtalansággal szembenállónak vallják magukat és kijelentették, hogy "Kapcsolatunk Istennel közeli és szent". Mivel szervezetünk teljesen helyesli ezeket az igazságos alapelveket és kizárólagosan elfoglalt az emberek Isten Igéjéről való felvilágosításának munkájában, Sátán megkísérli a kormányzatot munkánk ellen fordítani és munkánkat elpusztítani, mert mi kiemeljük Isten ismeretének és szolgálatának fontosságát. Ahelyett, hogy szervezetünk veszélyeztetné a kormányzat békéjét és biztonságát, ez az egyik szervezet, ami kiáll ennek a földnek békéjéért és biztonságáért.

Szeretnénk emlékeztetni mindenkit, hogy a nagy válság a világban azért van, mert a rosszból a jóba való átmenet időszaka elérkezett és a világ reménye Istennek Krisztus alatti királyságára, melyért való folyamatos imádkozásra Jézus tanította követőt " Jöjjön el a Te királyságod. Legyen meg a te akaratod miként a mennyben úgy a földön is."

Jehova Isten hatalma a legfőbb és nincs hatalom, amely ellenállhatna neki. Az idő, hogy gyakorolja hatalmát az emberiség érdekében és az ő nagy nevének igazolására, elérkezett. Ezzel kapcsolatban tiszteletteljesen felhívjuk mind a kormányzat, mind a nép figyelmét Jehova Isten intésére, mely a jelenlegi órára szól, mondván: "Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!" (Zsoltárok 2:6, 10-12)

A jelenlegi kormányzat deklarálta ragaszkodását az előbb említett magas eszmékhez, és meggyőződésünk, hogy a vezetők nem szeretnék szándékosan akadályozni a Jehova nevéről és királyságáról való előrehaladó tanúskodás munkáját, melyet most folytatunk. Ha munkánk csupán embereké, magától össze fog omlani. Ha Jehova Istené és az ő parancsolatainak alárendelve végezzük, az ellenállás Istennek való ellenállást jelent. (Apostolok 5:39)

Ezért folyamodunk a kormányzat és a nemzet legnagyobb igazságérzetéért és tiszteletteljesen kérjük, hogy a munkánk és irodalmunk betiltására vonatkozó rendeletet érvénytelenítsék, és tegyék lehetővé számunkra a tisztességes meghallgatást mielőtt megítélnek minket. Tiszteletteljesen kérjük, hogy a kormányzat jelöljön ki egy bizottságot pártatlan emberekből, hogy konferenciát tartsanak szervezetünk bizottságával és hogy tisztességesen, részlehajlás nélkül vizsgálják meg irodalmunkat és munkánkat a célból, hogy a félreértést tisztázzák és mi akadálytalanul engedelmeskedhessünk Jehova Isten parancsának mely most ránk vonatkozik "Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útát, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. " (Ésaiás 62:10)

Germánia népe istenfélő nép és nem kellene elnyomnia a lehetőséget, hogy tanuljon Jehova Istenről és az ő kegyelmes gondoskodásáról az örök béke, jólét, szabadság és örök élet elhozására a földön mindazoknak, akik alárendelik neki magukat. Legyen együtt mindenki, aki szereti Isten munkáját hogy megbecsülje és igazolja az Ő nevét. Mindenki, aki ezzel ellentétesen tesz, felelős Isten előtt, de mindazonáltal mi Jehovát fogjuk szolgálni mindörökké.

ELTÖKÉLTÜK, hogy ennek a Nyilatkozatnak példányait tiszteletteljesen eljuttatjuk a kormányzat magas beosztású tisztségviselőinek és a nép körében is széles körben terjesztjük, hogy Jehova nevének ismerete növekedjék.