Az Őrtorony Társulat levele Hitlerhez

Készült James Penton angol fordítása alapján.
A http://watchtower.observer.org-on található a Társulat által is hitelesített német szöveg és annak hitelesített angol fordítása, mely nem egyezik szó szerint Penton fordításával, de ezt nem értem rá összehasonlítani.
Jobb lenne, ha egy németül tudó a német eredetivel vetné egybe...

ŐR TORONY BIBLIA ÉS TRAKTÁTUS TÁRSULAT
A BIBLIA KUTATÓK TÁRSASÁGA KIADÓJA

FŐHIVATAL:
117. ADAMS STREET,
BROOKLYN NEW YORK,
U.S.A.

NÉMET FIÓK:
ŐRTORONY ÚT 1-19.
MAGDEBURG
PF. MAGDEBURG 4042

TELEFON: MAGDEBURG 405 56, 405 57, 405 58
RÁDIÓ- ÉS DRÓTTÁVÍRÓ: WATCHTOWER MAGDEBURG


Nagyra Becsült Kancellár Úr!

1933. június 25-én kb. 5000 küldött részvételével a Német Biblia Kutatók (Jehova Tanúi) kongresszusa - képviselve több millió németet, akik barátaink és ennek a mozgalomnak sok éve követői - a berlini Wilmersdorf Sportcsarnokban volt megtartva. Az összejövetel célja a mód és lehetőség megtalálása volt, hogy tudassuk Önnel, Kancellár Úr és a Német Birodalom többi magas kormányzati tisztviselőjével, minként az állam vezetőivel is a következőket:

Az ország egyes részein egyfajta eljárás folyik komoly keresztény nők és férfiak egy szervezete ellen, amely alapjaiban pozitív keresztény. Az eredetük miatt ez az eljárás úgy tekinthető, hogy az nem kevesebb, mint egyik keresztény csoport üldözése a másik keresztény csoport iránt, mivel a vádak, melyek kiváltották ezt [az eljárást] a papságtól erednek, főleg a katolikustól, igaztalanok. Teljesen meg vagyunk győződve az ezzel az üggyel foglalkozó kormányhivatalnokok és tisztviselők általi teljes objektivitásról, mindamellett érzékeljük, hogy egyfelől az irodalmunk mennyisége, másfelől a fontos ügyek kezelőinek nagy munkaleterheltsége miatt irodalmunk tartalmának és a mozgalmunk céljának megítélése széles körben pontatlan, különösen azon nézetekkel összhangban - melyek az előítéletet eredményezik - amiket a mi vallási ellenfeleink hoznak fel ellenünk.

Ezért a témát megvitattuk a kongresszuson és az Őr Torony Biblia és Traktátus Társulat csatolt Deklarációja került lefektetésre a célból, hogy eljuttassuk önnek, Kancellár Úr és a Német Birodalom kormányzata magasabb minisztériumainak, mint annak a ténynek dokumentumát, hogy a Német Biblia Kutatók egyetlen szándéka, munkájuk egyetlen célja, hogy visszavezessék az emberiséget Istenhez, tanúskodjanak és megbecsülést adjanak Jehova, a Mindenható nevének, a mi Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus Atyjának itt a Földön. Bizakodunk annak tudatában, hogy ön Kancellár Úr, nem fog megzavarni egy ilyen tevékenységet.

A Német Biblia Kutatók általánosan ismertek, mint a Mindenható igaz tisztelőinek menedéke és a gondos bibliai kutatásnak buzgó felügyelői. Helyi rendőri vezetők mindig meg kell erősítsék, hogy a Biblia Kutatók egyértelműen az ország azon elemei közé számolandók akik szeretik és támogatják a rendet. Egyetlen küldetésük, hogy Istent szerető emberi szíveket toborozzanak.

Az Őr Torony Biblia és Traktátus Társulat a Biblia Kutatók szervezeti missziós központja (Németországban a főhivatal Magdeburgban van). Az Őr Torony Társulat brooklyni hivatalnokai ma is és a múltban is határozottan barátságosak Németországgal. Ezért a Társulat elnöke és az Igazgatóság hét tagja az Egyesült Államokban nyolcvan év börtönre lettek elítélve, mert az elnök visszautasította, hogy a két folyóiratunkat felhasználják az Egyesült Államok Németország elleni háborús propagandájára. Ez a két folyóirat - "Az Őr Torony" és a "Biblia Kutató" (A Biblia Kutatók havi lapja) - voltak kizárólag azok a lapok az Egyesült Államokban, melyek visszautasították a Németország elleni háborús propaganda kiadását, és emiatt tiltottak és elnyomottak volt az Egyesült Államokban a háború alatt.

Hasonló okból, a Társulat vezetősége nem csak visszautasította, hogy részt vegyen a Németország elleni horror-propagandában, de az ellen foglalt állást. Ez kiemelt a csatolt deklarációban, mely utal arra a tényre, hogy azok a körök melyek vezették a horror-propagandát az Egyesült Államokban (a kereskedő zsidók és a katolikusok), a legbuzgóbb üldözői is a Társulatunk munkájának és vezetőinek. Ezek és más kijelentések a deklarációnkban arra szolgálnak, hogy elvessék a rágalmazó állítást, hogy a Biblia Kutatókat a zsidók támogatják. Az ötezer küldött ezen reprezentatív kongresszuson nagy megelégedéssel értesült Magdeburg kormányzó elnökének kijelentéséről, hogy a Biblia Kutatók és a kommunisták vagy marxisták közti kapcsolat vádja, amit vallási ellenfeleink állítanak, nem tartható fenn (és teljes egészében rágalom). Egy lényeges sajtóbeszámoló a Magdeburg Daily Newsban 104. 1933. május 5-i számában elmondja:

Kormányzati bejelentés a Biblia Kutatók Háza elfoglalását illetően - A kormányzati sajtóközpont jelenti

"A Komoly Biblia Kutatók Társasága által birtokolt [ház]nak megszállása véget ért, mivel nem találtak törvénybe ütköző anyagot ami az állítólagos kommunista tevékenységgel függne össze."

Továbbá a Magdeburg Daily News 102. száma 1933. május 3. kijelenti:

A Biblia Kutatók Társaságának hivatalából kaptuk a hírt, hogy a rendőrség által kezdeményezett akció az Őr Torony Társulat és a Biblia Kutatók Társasága ellen teljesen véget ért. Minden anyagot visszaadtak, mivel a gondos vizsgálat megmutatta, hogy ezek a társaságok nem bűnösek sem politikailag sem bűnügyileg, továbbá megállapították, hogy mindkét társulat teljesen apolitikus és szigorúan vallásos [természetű]. Kérdésünkre a kormányzat megerősítette beszámolónk pontosságát.

Az ötezer küldött reprezentatív kongresszusa kiemelte, hogy ezen körülményeket követően méltóságon alulinak találnánk védeni magunkat a jövőben a vacak vádak ellen a marxista vagy kommunista tevékenységet illetően. A küldöttek visszautasították vallási ellenségeinknek vádjait, melyen tisztán láthatók a vallási versengés jelei. Ők [a vallási ellenségek] inkább szeretik megfojtani a figyelmeztetés igaz hirdetőjét rágalmazással, mint Isten Igéjét használni.

Továbbá kijelentette a Kongresszus ötezer küldötte - ahogy a deklarációban is kifejeződik - hogy a Biblia Kutatók hasonlóan magas etikai célokért és ideákért harcolnak, mint [amiket] a Német Birodalom Nemzeti Kormánya kijelentett az Isten és ember viszonyát illetően: vagyis a teremtmény hűsége a Teremtő felé!

A kongresszuson kijelentették, hogy nincsenek ellentétes nézetek a német Biblia Kutatók és a Német Birodalom Nemzeti Kormánya közti kapcsolatban, hanem ellenkezőleg, tekintettel a Biblia Kutatók tisztán vallásos és apolitikus céljaira, elmondható, hogy tökéletes harmóniában vannak a Német Birodalom Nemzeti Kormányának hasonló céljaival.

Irodalmunk állítólagos nyers nyelvezete miatt sok könyvünk be lett tiltva. A kongresszus ötezer küldötte rámutatott ezzel kapcsolatban, hogy könyveink tartalma, amely tárgyilagosan hivatkozik csupán az Angol - Amerikai Világhatalomban lévő körülményekre és arra, hogy ez - pontosabban Anglia- felelős a Népszövetségért és a Németországra rakott igazságtalan egyességért és terhekért. A fent említettek szellemében mondott dolgok -vajon a gazdasági, politikai, vagy Római Katolikus (túlzottan klerikális) értelemben?- a német állam és emberek elnyomói ellen vannak, nem a Németek ellen irányulnak, akik küzdenek ezekkel a terhekkel. Így ezek a tilalmak [a Biblia Kutatók irodalmára] teljesen érthetetlenek.

Azokon a különböző német területeken, ahol üldözik a Biblia Kutatók vallási szolgálatát, betiltják az ima-összejöveteleket, stb. azok [a Biblia Kutatók] akik hetekig vártak a helyzet megoldására, mely elfojtotta vallási életüket, kifejezték a következőket: Folytatjuk az alkalmazkodást a szabályokhoz, melyeket ellenünk hoztak, mert biztosak vagyunk abban, hogy Ön, Kancellár Úr, vagy a kormányzat, megszünteti ezt - ami által több száz keresztény férfi és nő lesz a mártírság áldozatává, emlékeztetve az eredeti keresztényekre - ha a dolgok igazi állását megismeri.

Végül, ez az ötezer küldöttes kongresszus kijelentette, hogy a Biblia Kutató - Őr Torony szervezet kiáll a rend fenntartásáért és az állam biztonságáért mikén a fent említettekért, a Nemzeti Kormány vallási vonatkozású magas eszméiért. A célból, hogy mindezt tudassuk Önnel, Kancellár Úr, mint a Német nép Vezetőjével és a Német Birodalom más magas kormányzati tisztviselőivel a röviden fentebb kifejezett érzéseinket részletesen kifejtettük a mellékelt Deklarációban.

A csatolt Deklaráció nyilvánosan fel lett olvasva az ötezer fős küldöttség titkársága által, a Biblia Kutató Kongresszus egyhangúlag tudomásul vette és elfogadta azzal az utasítással, hogy ennek és a kongresszusi jelentésnek egy másolatát juttassák el a Birodalmi Kancellárnak és más magas rangú birodalmi tisztségviselőknek.

Ezt azzal a tiszteletteljes kéréssel tették, hogy a Deklarációban kifejezett kérést teljesítse a legjobb módon: konkrétan, hogy adjon megbízást közülünk valóknak a lehetőségre, hogy felelősséggel kifejtsük a tényeket Önnek, Kancellár Úr vagy a Belügyminiszternek személyesen. Ellenkező esetben elfogadjuk, hogy férfiak bizottsága legyen ön által kijelölve, Kancellár Úr, akik vallásilag nem előítéletesek velünk, - hogy olyan férfiak, akik gyakorlatilag nem érdekeltek a vallási ügyekben, de megvizsgálnák ügyünket előítélet nélkül és tekintettel azokra az alapelvekre, melyeket maga a Birodalmi Kancellár mondott ki. Ezeken az alapelveken a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt Állásfoglalásának 24. szakaszában kijelentetteket értjük:

"Követeljük minden vallás megvallásának szabadságát az államban, amíg az nem veszélyezteti annak létét vagy ellentétes a német faj etikai és morális nézeteivel. A Párt, mint olyan, a pozitív kereszténység nézőpontját jeleníti meg, anélkül hogy összekapcsolná magát egy speciális hitvallással. Szemben áll a zsidó - materialista szellemmel bel- és külföldön és meggyőződése, hogy népünk végső visszaszerzése csak belülről kifelé történhet..."

Határozottan meg vagyunk győződve, hogy Németország Nemzeti Kormánya nem fog okot találni, hogy gátolja szolgálatunkat vagy missziós tevékenységünket, ha ítéletét, először: vallási előítélet nélkül, másodszor: a szakasz fentebb idézett pontjai alapján hozza meg.

Várva a fentiek kedvező elbírálását, legnagyobb tiszteletünket kifejezve, nagyra becsült Kancellár Úr, maradunk tisztelettel:

Őr Torony Biblia és Traktátus Társulat,
Magdeburg