Bevezetés

Írta: Lorri MacGregor

Jehova Tanúi újonc híveiknek továbbra is felajánlják tanulmányozásra az "Ismeret, mely örök élethez vezet" c. könyvüket. Természetesen mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus maga "az Út, az Igazság és az Élet", de ők azt gondolják, hogy az Őrtorony-"ismereten" át kapnak életet. Az Új Világ Fordításuk elferdíti a János 17:3-t eképpen:

Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedül igaz Istenről és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról.
UVF

Ez egy elferdített magyarázata annak, amit a pontos fordítás valójában mond:

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Károli

Gary Hall pásztor Angliából kiváló munkát végzett ennek a könyvnek a pontról-pontra való cáfolatával. Ez egy értékes tanúskodó eszköz és ELGONDOLKODTATJA Jehova Tanúit. A te hitedet is építi majd! Most lássuk az "Ismeret" könyv cáfolatát.

Az Őrtorony Társulat "Ismeret" könyve tényleg az örök élethez vezet?

Írta: Gary J. Hall

Más Őrtorony kiadványokhoz hasonlóan ez is említést tesz egy jövőbeni földi paradicsomról.

Amit a föld és az emberiség jövőjéről mond a Biblia, azt egyetlen szóban összefoglalhatnánk - Paradicsom!
8.oldal, 8.bek.
A Biblia tudatja velünk, hogy Isten egy Éden-kert nevű paradicsomba helyezte az első emberpárt, Ádámot és Évát.
72. oldal, 7.bek.

Tény azonban, hogy a Biblia soha nem említi sem az Édent, sem a jövőben helyreállított földet Paradicsomként.

Jehova Tanúi gyakran megjegyzik, hogy a "Háromság" szó sehol nem szerepel a Bibliában, hogy ezzel is cáfolják a Háromság tantételét (lásd az "Ismeret" könyv 31. oldalán), de elmulasztják észrevenni, hogy az ő kifejezéseik közül sok szintén nem szerepel a Szentírásban. Ilyen például a "Paradicsomi föld". Az Éden összekapcsolása a Paradicsommal butaság, mivel a szó csak háromszor szerepel a Bibliában, mindannyiszor az Újszövetségben. Mielőtt megvizsgálnánk a Lukács 23:43 félreidézését a 8. oldalon, nézzük meg mint mond igazából a Biblia a Paradicsomról.

A Jelenések 2:7-ben Jézus azt mondja:

A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.
Károli

Azért, mert Jézus említi az élet fáját, nem kell automatikusan az Édenbe vagy a jövőbeni földre helyeznünk a Paradicsomot, ahogy azt látni fogjuk. Habár egyértelmű, hogy Isten az Édenbe helyezte ezt a fát, ám mivel az Éden nem létezik többé, a fa el lett távolítva. Ha nem a földön van, akkor csak a mennyben lehet - ahonnan származik! Honnan tudjuk, hogy a Paradicsom ugyanaz a hely, mint a mennyország? Egyszerű, a Biblia mondja nekünk, hogy így van.

Olvassuk el Pál szavait a 2 Korinthus 12:2-ben.

Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) felragadtatott a harmadik égig.
AV - Authorized King James Version

Könnyen meglátjuk, hogy Pál felvitetett a Mennybe. A negyedik versben hozzáteszi: "felragadtatott a paradicsomba". Elrejtendő azt a tényt, hogy a Paradicsom és a Menny ugyanaz a hely ott "fent", az Új Világ Fordítás félrefordítja ezeket a verseket. [Az angol AV-ben "caught up", az UVF-ben caught away van, a magyar fordítások itt egyeznek az UVF-sal -- a ford. megj.] Hozzáteszi "elragadtatott mint ilyen a harmadik égig" és "elragadtatott a paradicsomba" (12:4). Ezáltal eltünteti azt a tényt, hogy a Paradicsom az a Mennyország.

A birtokomban lévő negyven Bibliafordításból csak az UVF fordítja a görög "HARPAZO" szót "elragadtatott"-nak. Habár a szó jelentése lehet "elragad", ez nem illik ezeknek a verseknek a szövegösszefüggésébe. Ezenkívül, mivel az Éden nem a földön volt akkoriban, Pálnak a Mennybe kellet felvitetnie.

Mivel a Paradicsom és a Mennyország egy és ugyanaz a hely, mit gondolunk, mire utalt Jézus amikor azt mondta a tolvajnak a kereszten:

És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.
Károli

Eltekintve attól a ténytől, hogy az UVF félrefordítja ezeket a szavakat eképpen: "Bizony mondom neked ma, velem leszel a Paradicsomban.", láthatjuk, hogy a Paradicsomnak nevezett hely a Mennyben van. Úgyhogy az az ember a Mennybe ment Jézussal.

Az "Ismeret" könyv 8. oldalán ezt olvassuk:

Kétségtelen, hogy a Paradicsom említése eszébe juttatta e férfinak ősszüleink, Ádám és Éva áldott helyzetét.
8.bek.

Ez tévedés, mivel ő egyértelműen Krisztus királyságára gondolt:

És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!
Károli

Az "Ismeret" könyv 9. oldalán egy figyelemreméltó kijelentést tesz:

Nekik és utódaiknak ki kellett terjeszteniük a Paradicsom határait, mígnem egész bolygónk a szépség és gyönyörűség helyévé válik. (1 Mózes 1:28)
9.bek.

és próbál visszautalni az 1Mz 1:28-ra. Ez a vers egyáltalán nem kelti azt a látszatot, hogy Ádám és Éva kiterjesztették Éden határait, és miért tették volna?

Az Őrtorony Szervezet elfelejtette elolvasni az 1Móz 1:31-t? A Biblia ezt mondja:

És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.
Károli

Ha Ádám "kiterjesztené" amit Isten teremtett, az magával vonja, hogy azt hinné, valamiféle isteni képességgel rendelkezik és hogy amit Isten teremtett nem volt igazán jó. Talán az érvelés gyengesége miatt használja a könyv az Ézsaiás 55:10-et bizonyítékul a 9. oldalon.

Ha elolvassuk ezeket a verseket, azt találjuk, távol állnak a jövőbeni paradicsomi földre való bármiféle utalástól; arról a tényről beszélnek, hogy Isten Igéje örök és soha nem tér vissza hozzá eredménytelenül. Az ember összekapcsolása az Éden kiterjesztésével valamiféle teremtői vagy isteni szerepbe helyezi őt, pontosan ahogy Sátán akarta, hogy higyjék!

Az "A könyv, amely feltárja az Isten ismeretét" című fejezetben megemlítik, hogy a Messiást harminc ezüstpénzért árulták el (19. oldal). Mivel itt a Zakariás 11:12-re utalnak, jól tesszük, ha elolvassuk:

Ők pedig kifizették béremet, harminc ezüstöt
UVF

De nincs vége, folytassuk a 13. verssel!

Jehova erre azt mondta nekem: 'Vesd azt a kincstárba - a fenséges értéket, amelyre becsültek engem.
UVF

Még az Őrtorony is elismeri, hogy ez Jézussal történt meg. Mégis, itt Jehova beszél!

Jehova Tanúi hiszik, hogy Jézus csak megkeresztelkedésekor lett Krisztussá. Ezt ismétlődően kijelentik a 36. és a 65. oldalakon. Azt írják:

Jehova felkente Jézust szent szellemmel. Így lett Jézus a Messiás, vagyis Krisztus
65.o, 10. bek.

Ez azt jelentené, hogy Jézus nem volt Krisztus a születése és János általi megkeresztelése közt. Ha ez igaz, hogyan fér ez össze Simeon szavaival a Lukács 2:26-ban? Ott ezt olvassuk:

És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.
Károli

Az UVF szinte ugyanígy szól. Ha Simeon nem látta a Krisztust, miként a Biblia állítja, akkor az Úr hazudott neki. Sőt, a pásztorok is arról voltak értesítve, hogy

született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
Károli

Továbbá, elhinnénk, hogy egy egyszerű ember, János a Keresztelő

betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.
Lukács 1:15, Károli

de Isten Egyszülött Fiának harminc évet kellett várnia erre? Valaki hazudik, és nem a Biblia az.

Maradva Krisztus Istenségének témájánál, érdekes, hogy az "Ismeret" könyvben a János 3:16 a 39. oldalon arra van használva, hogy bizonyítsa,

Jézust az Isten 'egyszülött Fiának' hívták, mert Jehova közvetlenül teremtette őt.
12.bek.

Még egy 'újszülött' keresztény is észreveheti, hogy ezek a versek nem tanítják, hogy Jézus teremtett lény. Szokásuk szerint betoldják a "más" szót a Kolossé 1:16-ba (UVF), hogy így azt mondja, Jézus nem a Teremtő.

Kitartanak amellett is, hogy a Példabeszédek 8:22-31-t annak bizonyítékaként használják, hogy Jézus teremtmény, amikor valójában ezek a versek csak a bölcsességről szólnak.

Jézus folyamatosan támadva van minden Őrtorony kiadványban. Az "Ismeret" könyv sem kivétel. A 40. oldalon kijelentik:

[Isten] áthelyezte életét az égből egy Mária nevű hűséges zsidó szűz méhébe. Jehova erőteljes szent szelleme, vagyis tevékeny ereje 'megárnyékozta' Máriát, előidézve, hogy teherbe essen.
15.bek.

Mégis, a 82. oldalon azt mondják, hogy

Ez az életerő semmit sem visel magán annak a teremtménynek a jellemvonásaiból, amelyet éltet.
6.bek.

Azt jelenti ez, hogy Jézus nem személy? Jézust nem-személyként kell lássák tanításaik támogatására. Nézzük, mit írnak a 68. oldalon.

Miután [Jézus] feltámadt, hogy az égben éljen, életadó szellem lett.
16. bek.

Tehát lévén a Szent Szellem nem valódi személy, mivel szellem, Jézus is nem-személy kell legyen, mivel mivel ő most csak "életadó szellem".

A Lukács 24:39-42 bizonyítja, hogy Jézus hústestben támadt fel, és hogy képes volt testi táplálékot fogyasztani. Így hát Jehova Tanúi elméjében Jézus és a Szent Szellem nem valódi személyek, de

A Biblia feltárja, hogy ő [az Ördög] valóságos személy ...
55. old.,9. bek.

Egy újabb támadás van Jézus ellen a 65. oldalon. Csupán mert az "utolsó Ádám" és "megfelelő váltság mindenkiért" volna Jézus az "örökkévalóság atyja"?

Ez egy gyenge és ostoba kitaláció annak megsemmisítésére, hogy ki Jézus és minek megtételére jött el. Ez a megsemmisítése Jézus szolgálatátának nagyon leleplezően kerül felszínre a 69. oldalon:

De Jézus földi életének és halálának nem a megmentésünk volt a legfontosabb célja.
20. bek.

Ezért van az Őrtorony szervezet olyan csekély figyelemmel Jézusra és próbálja megfosztani Őt minden tisztelettől az UVF-ban és más könyveikben. Egyáltalán nem csoda, hogy a 82. oldalon azt mondják:

az ember halála nem különbözik az állatokétól
8. bek.

Lehet, hogy tévedek, de talán valamiféle "új világosság" várható a jövőben a Jézus = Mihály tantételben, mert az "Ismeret" könyv egyszer sem említi.

Egy Jehova Tanúi számára szokatlan kijelentés olvasható a 153. oldalon, ami talán a közeljövő egy új tantételét jelzi, mivel ezt olvassuk:

[Jézus] az egyedüli csatorna, akin keresztül Jehova Isten elé járulhatunk.

[az angol eredetiben: akin keresztül közeledhetünk /approach/ - a ford. megj.] Habár egyetértünk ezekel a szavakkal, óvatosaknak kell lennünk azt illetően, miért lettek leírva.

A a kínoszlopon függő Jézusnak a szokásos ábrázolása látható a 67. oldalon. Ezen egyetlen szög látható a csuklójába verve, annak a ténynek ellére, hogy még az UVF is azt mondja, hogy "a szegek" nyomai voltak minkét kezén (ld. János 20:25). Úgyhogy az mindenképp elmondható, hogy a kezei külön voltak felszögezve.

Az univerzalizmus, vagyis az a hitnézet, hogy végül mindenki meg lesz mentve vagy esélyt kap a megtérésre és Isten követésére a halála után, egyértelmű a 88. oldalon.

Lehetőségük lesz kimutatni a cselekedeteikkel, hogy szolgálják az Istent.
18. bek.

Két kérdéssel kell itt szembenéznünk:

Mivel az Őrtorony gyűlöli a keresztet, meg kell szabaduljon tőle és attól, amit valójában jelent. Az univerzalizmusban való hit Isten megváltási tervének elvetése.

Az 1914 téma kapcsolatos Jeruzsálem i.e. 607-ben történt elpusztításával. Ezt a dátumot "nagyon jelentős"-nek nevezik a 96. oldalon (16. bek.).

Hozzáadva 2520 évet i.e. 607-hez eljutnak 1914-hez. A fő probléma itt az, hogy Jeruzsálemet a babiloniak i.e. 587-ben pusztították el. Ez automatikusan megsemmisíti az 1914-elméletet. Szeretném látni azt verset, amelyikben a Biblia kijelenti, hogy "Jézust trónra emelik az égi Királyságban i.sz. 1914-ben" (94. old., kiemelt rész). A 97. oldalon ezt ígérik:

Vajon elkezdett uralkodni ekkor Jézus az égben? Hogy erre igen a válasz, annak Írás szerinti okait a következő fejezet fogja kifejteni.

Hiába keresnéd a 11. fejezetben a szentírási érvet uralkodása 1914-es elkezdésére.

megfelelő irányba tett lépés lenne, ha az Őrtorony hinne a saját írásainak anélkül, hogy kizárná ami meg van írva.

A 153. oldalon lévő kijelentést, mely bibliailag pontos, "[Jézus] az egyedüli csatorna, akin keresztül Jehova Isten elé járulhatunk" semmissé teszik a 160-161. oldal kijelentései, melyek a "hű és bölcs rabszolgára" utalnak "Isten csatornájaként".

Ismét azt találjuk, hogy vagy Jézus, vagy az Őrtorony megbukott.

Nem meglepő számunkra, hogy Jézust ismét semmibe veszik. Ha Jehova Tanúi valóban a Bibliát tanulmányoznák a Bibliáról szóló könyvek helyet, ahogy a 178. oldalon tanácsolják ezt, közelebb kerülnének Isten Igéjének alapvető igazságaihoz.

Természetesen a "hű és bölcs rabszolga" brooklynból soha nem engedné ezt meg! Bárcsak átvinnék a gyakorlatba a 182. oldalon található szavakat:

Továbbá Jehova szolgálatával nem érdemeljük ki az életet. Az örök élet ajándék Istentől.

Az "Ismeret" könyvben szó van a 144.000-ről, a karácsonyról, a születésnapról, a halálalvásról és a családról is.

Sok jó könyv van, melyek kiigazítják tévtanításaikat. Az egyetlen pont amire itt reagálni szeretnék, az a meglepő és téves kijelentés, melyet a 68. oldalon találunk Jézus halálát és feltámadását illetően. Ezt mondják:

Egy háromnapos időszak bizonyos részét töltötte halálalvásban.

Mivel soha nem hallottam róla, hogy valaki is azt mondta volna, hogy Jézus a három nap egy részén halott volt, meg kell kérdezzem: melyik részén?

Ha életben volt egy időre, akkor ez nemde megsemmisítené a halálalvás tanát? A könyv ismét más irányba megy. A Biblia azt tanítja, hogy Jézus tevékeny volt azalatt, míg teste a sírban feküdt (ld. 1 Péter 3:19, Efézus 4:8).

Az "Ismeret, mely örök élethez vezet" könyv egy gyenge próbálkozás a Biblia tanításainak aláásására és életpusztító tanítások támogatására. Csak akik becsukják szemüket és elméjüket fogadhatják el, mint Istentől jövőt.

Mint más könyvek, ez is egy másik Jézust hirdet. Néhány hiszékeny keresztény azt gondolhatja, hogy minden utalás Jézus Krisztusra, mint Isten "egyetlen nemzett fiára" azt jelenti, hogy Jehova Tanúi közel vannak az igazsághoz.

Mindenkinek, aki fennakadt a félrevezetés Őrtorony-szőtte hálójában, fel kell tennie magának egy komoly kérdést. Jézus egyszer azt kérdezte tanítványaitól:

Ti pedig kinek mondotok engem?
Károli

Péter valahogy így is válaszolhatott volna: 'Szerintem te egy próféta vagy, vagy talán Mihály arkangyal.' De Péter válasza ez volt: "Te vagy a Krisztus." (Mk 8:29 , Károli)

A tanítványok felismerték, hogy Jézus a Messiás. Tudták, hogy a messiás nem angyal vagy próféta.

A Márk 9:1-7-ben egy olyan tapasztalatuk van leírva, amit soha nem felejtettek el: amikor Illés és Mózes találkozott Jézussal az Ő átváltozása után.

Figyeljük meg, hogy Jézus átváltozott. Mivé változott át? Egy prófétává? Akkor nem lett volna semmi különbség közte és Mózes vagy Illés közt. Egy angyallá? Nem,

Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szültelek téged?
Zsidókhoz 1:5

Amikor az Atya Isten szólt a Márk 9:7-ben, nem egy egyszerű emberről vagy bármiféle angyalról mondja, hogy:

Ez az én szerelmes Fiam; Őt hallgassátok.
Károli

Jézust mint az Istenség második, de nem alacsonyabbrendű tagját látták a tanítványok az ő mennyei dicsőségében.

Jehova Tanúi - és ami azt illeti, minden ember a földön - meg kell válaszolja a kérdést: "Kicsoda a Krisztus szerinted?" Ha a szervezetre hallgatsz, rossz lehet a válaszod. Engedelmeskedj Isten mindannyiunknak adott parancsának:

Ez az én szerelmes Fiam; Őt hallgassátok.
Károli

Ez az egyetlen Út és az ismeret, mely örök életre vezet.

© Gary J.Hall, 73 Colebrooke Road Liverpool, L17 7BZ UK
Published by permission, MacGregor Ministries, Box 294, Nelson, BC V1L5P9 Canada, DOES THE WATCHTOWER BOOK "KNOWLEDGE" REALLY LEAD TO ETERNAL LIFE?
A fordítás és a terjesztés a MacGregor Ministries engedélyével ("Please copy & print these articles and share with others.") történt.
Fordította: Barna Zoltán 2004. március