Jehova Tanúi: Sáskák a mélységből?

Írta: Vladimir Rumyantsev

Az alvilág mezítelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa.
(Jób 26:6)
A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.
(Pl 15:11)
[Mint] a sír és a pokol (héberben: abaddon) meg nem elégednek, [úgy] az embernek szemei meg nem elégednek.
(Pl 27:20)
A pokol és halál [héb.: abaddon] azt mondják: [Csak] hírét hallottuk füleinkkel!
(Jób 28:22)
Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, [azaz Vesztő] a neve.
(Jel 9:11)

Bevezetés

Macska :)

Elegánsan öltözött emberek vallásos irodalommal a kezükben megszólítják a járókelőket - ez olyan kép, mely aligha meglepő manapság, miként egy telefonhívás a lakásomban sem meglepő számomra. És amikor a vonal másik végén lévő női hang megkérdezte tőlem, hogy akarom e hallani Isten jó hírét, jól tudtam, ki ő és mi lesz a beszélgetés témája. Mikor megkértem beszélgetőtársam, hogy mutatkozzon be és mondja meg vallási hovatartozását, az előrelátható választ kaptam: Jehova Tanúi világméretű szervezetéhez tartozom.

A hagyományos kérdéssel kezdte beszélgetésünket: egyetértek-e azzal, hogy nem minden vallási szervezet követi az igazság útját? Természetesen a válaszom 'igen' volt - mintha valaki is mást mondana valaha is! És amikor megkérdezte, egyetértek-e azzal, hogy csak egy szervezet van a Földön amely valóban Istent képviseli, szintén egyetértettem. Jehova Tanúi azt szokták mondani, hogy ők a legjártasabbak a Bibliában, az egyházuk eredeti neve 'Bibliakutatók' önmagáért beszél. Lévén csak kissé jártas a teológia tudományában, nem vitattam felsőbbrendűségüket ebben a tekintetben, csupán szerettem volna megvitatni néhány pontot velük a Szentírásból.

De a témaválasztásom nem volt teljesen véletlenszerű. Az Őrtorony egyik számában egy nagyon különös cikket jelentettek meg Jehova Tanúi és szerettem volna megtudni, mit gondol róla vitapartnerem. Megkértem kérdezőm, nyissa ki az Újszövetséget Szent János Jelenéseinek vagy Apokalipszisének kilencedik fejezeténél. Azt mondtam neki, hogy mondom a fejezetet és verset, és kérem, olvassa fel nekem. És aztán, mondtam, szíveskedjen kommentálni a szöveget. Beleegyezett és elkezdte erős hangon olvasni:

"Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa.
Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak.
És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.
És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.
A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orczáik olyanok valának, mint az emberek orczái.
És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak.
És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása.
És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fulánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.
Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, [azaz Vesztő] a neve. "(Jelenések 9:1-11)

Ekkor megkértem vitapartnerem, olvassa fel az Ótestamentumból a hivatkozott verseket is amik valahogy kapcsolatosak a sáskákkal, Abandonnal, a mélység angyalával (a pusztítóval). Elkezdte olvasni:

A mit a sáska meghagyott, megette a szöcskő; és a mit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár; és a mit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó.
(Jóel 1:4)
Mert egy nép jött fel az én földemre, erős és megszámlálhatatlan; fogai, mint az oroszlán fogai, és agyarai, mint a nőstény oroszláné.
(Jóel 1:6)
Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj.
(Jóel 2:9)
Az északi [népet] is elűzöm tőletek, és puszta és sivatag vidékre vetem azt; elejét a keleti tengerbe, hátulját a nyugoti tengerbe, és bűze magasra száll; felszáll büdössége, mert nagy dolgokat cselekedett.
(Jóel 2:20)
Az alvilág mezítelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa.
(Jób 26:6)
A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.
(Péld 15:11)
[Mint] a sír és a pokol [héberben: abaddon] meg nem elégednek, [úgy] az embernek szemei meg nem elégednek.
(Péld 27:20)

Ezzel végeztünk a Biblia idézésével. Megköszöntem a hölgy türelmét, hogy felolvasta nekem ezeket a verseket. Ekkor megkérdeztem, kik ezek a versben hivatkozottak, és kit nevez a versek írója Abaddonnak. Azonnal válaszolt. A hölgy pontosan azt mondta, amit vártam, vagyis hogy Abaddon a mélység angyala, a pusztító, Sátán, és hogy a sáskák az ő démonjai, gonosz szellemek, az alvilág teremtményei. Ismét rákérdeztem: lehet hogy téved, és valami mást jelentenek ezek a sorok? Kitartott amellett, hogy Abaddon a mélység angyala, a pusztító, Sátán, és a mélység sáskái démonok, gonosz szellemek, az alvilág teremtményei. Csak a vak nem látja ezt - tette hozzá.

Hadd jegyezzem meg itt, hogy teljesen egyetértettem vele, de tudtam valamit, amiről neki fogalma sem volt. Az 1998. május 1-jei Őrtoronyban megjelent 'Jehova napja közel' című cikk egyszerűen és világosan kijelenti:

A Jóel 1:6-ban és a Jelenések 9:7-ben egyaránt Isten népét jelképezik a sáskák
Őrtorony, 1998. május 1.; 9. oldal

és a cikkből bárki kikövetkeztetheti, hogy Isten népe Jehova Tanúi.

A gyanútlan Jehova Tanúja szerette volna tudni, miért kértem, hogy olvassa fel ezeket az írásszövegeket. Megkérdeztem, tréfálkozva, hogy elég erős-e a szellemilsége és hogy kéznél van-e ez az Őrtorony szám. Azt mondta, igen, én pedig javasoltam, hogy keresse elő a cikket és hívjon vissza úgy egy óra múlva és folytassuk a beszélgetést.

Senki sem hívott sem egy, sem két óra múlva, sem mind a mai napig. Miért nem hívott fel? Mi különös van ebben az Őrtorony számban? Tekintve ennek a Jehova Tanúja egyénnek a hosszas kommentárját a sáskák jelentéséről térjünk vissza a ' Jehova napja közel' című Őrtorony cikkhez, mely az 1998. május 1-jei számban jelent meg.

Nézd csak azt a hatalmas sáskahadat!
'Egy nép jött fel az én földemre, erős és megszámlálhatatlan; fogai, mint az oroszlán fogai, és agyarai, mint a nőstény oroszláné. [...] (Joel 1:6-8) Vajon csupán a Júdát elözönlő sáskák 'népéről', egy sáskarajról szól ez a prófécia? Nem, annál többről van szó. A Jóel 1:6-ban és a Jelenések 9:7-ben egyaránt _Isten népét_ jelképezik a sáskák. A modern kori sáskahad nem más, mint Jehova felkent sáskáinak serege, akikhez most Jézusnak mintegy 5 600 000 'más juha' csatlakozott (János 10:16). Hát nem örülsz, hogy Jehova imádóinak e nagy sokaságában lehetsz? [...] Isten modernkori sáskahada alapos tanúskodást végzett a kereszténység 'városában' (Jóel 2:9)
ld. uo.

Kiegészítendő a képet, idézek a kérdésekből, melyek a lap alján találhatók:

Kit jelképeznek ma a sáskák? Isten népének a tevékenysége ma miben hasonlít a sáskacsapáshoz? Kik Jehova sáskái Joel próféciájának a modern kori beteljesedésében? Milyen nagy méretű a sáskacsapás a XX. században és meddig fog még tartani? Kiket jelképeznek ma a sáskák? Hogyan reagálsz arra a kiváltságra, hogy részt vehetsz a munkában Jehova sáskahadával?"
ld. uo.

Vagyis Jehova Tanúi megjelentettek egy cikket 128 nyelven, többmint 22 millió példányban, ahol önmagukat az alvilágból való sáskáknak jelentik ki, akiknek elnöke Abaddon, a pusztító, a mélység angyala. És ekkor vitapartnerem személye által úgy kommentálják a cikket, hogy Abaddon a pusztító Sátán, és a sáskák a mélységből démonok, gonosz szellemek,teremtmények az alvilágból. Az ártatlan olvasó megvizsgálhatja ezeket a kijelentéseket és meghozhatja maga döntését.

Nem kommentálom. Ámde van valami, amit hozzá kell tegyek. A Szentírás szerint, miután Jehova Tanúit félreteszik, nagy bűz fog terjengeni, mivel oly sok gonosz dolgot tettek. Ebben az összefüggésben vizsgálja a próféta a sáskáktól való szabadulást Joel könyvében:

Az északi [népet] is elűzöm tőletek, és puszta és sivatag vidékre vetem azt; elejét a keleti tengerbe, hátulját a nyugoti tengerbe, és bűze magasra száll; felszáll büdössége, mert nagy dolgokat cselekedett.
(Joel 2:20)

Joel, az áldott azt mondta, hogy ebben az időben rohadó sáskák lesznek a Holt-tenger és a Mediterráneum területén, ami okozza ezt a bűzt és megrontja a levegőt járvánnyal, ami lesújtja az embereket és a barmokat. Teljesen valószínűtlen, hogy a próféta Isten népéről beszélt és ilyen kedvezőtlen kifejezéseket használt velük kapcsolatban. Joel próféta Isten népéről az ellenkezőjét mondta:

Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. És választ tőn az Úr, és mondá az ő népének: Ímé, adok néktek gabonát, bort és olajat, hogy megelégedtek vele, és nem adlak többé titeket szidalomra a pogányok között.
(Jóel 2:18,19)

Isten megígérte népének, hogy elpusztítja a sáskák seregét, mely annyi gonoszságot okozott, és megtéríti népének a kárt, amit a sáskák okoztak:

És kipótolom néktek az esztendőket, a melyeket tönkre tett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, a melyet reátok küldöttem.
(Jóel 2:25)

Ezen biblia - szemelvények egyikében sem utalnak a sáskák Isten népére. Úgyhogy különbség kell legyen Isten Serege, melyet az igazságszolgáltatásra használ és az Ő népe , az Ő igaz követői közt. Jehova Tanúi, azonban azt mondják, a Joel 2:11-ben Isten a sáskákat 'az Ő serege' néven nevezi, egyesítve a két csoportot. Hogy hová vezet ez, nyilvánvaló. A hölgy, aki elfogulatlanul kommentálta a telefonban a lehető legjobban helyükre tette a dolgokat. Pár nappal később egy másik telefonbeszélgetésben egy másik Jehova Tanúja, tapasztaltabb volt és - engedtessék meg - elég gyors, hogy észrevegye, hogy valami nem stimmel az Őrtorony-cikkel.

Amikor megkérdeztem tőle, kik azok a sáskák a versben és kire utal a Szentírás szerzője az Abaddon névvel, hidegvérrel mondta: "A mélységből való sáskák Isten népe és Abaddon a mélység angyala, a Pusztító Jézus Krisztus." Megértem és egyet tudok érteni vele: a cél szentesíti az eszközt. Nem volt más lehetősége, mint elismerni, hogy tévedett, de Jehova Tanúi ezt nem tehetik. A 'hű és bölcs szolga', ahogy Jehova Tanúi brooklyni vezetői nevezik magukat, komoly hibát követett el és a helyi Tanúknak azon az állásponton kell lenniük, amit vezetőik a cikkben közöltek.

Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; [...] A füstből pedig sáskák jövének ki a földre;[...] És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fulánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.
(Jel 9:1-5)

A Szentírás világosan kijelenti,hogy a sáskák igazi küldetése az , hogy gyötörjék az embereket, nem hogy szolgálják őket!

Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon'
(Jel 9:11)

Meg kell jegyezni, hogy ebben a versben az 'angyal' megelőzi a 'mélyég'-et, [angolban] ami a gonosz szellemek otthonát jelenti. Ezáltal a sáskák királya a hírnök a mélységből, vagyis Sátán maga, aki viselheti a király címet. Neve, Abaddon, szintén a Sátánra való utalás, aki a pusztítás és a halál. Ha a sáskák a mélyből Sátán által vannak vezetve, akkor valóban démonok, gonosz szellemek, az alvilág teremtményei. A Szentírás ékesszólóan mondja:

Az alvilág mezítelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa.
(Jób 26:6)
A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.
(Péld 15:11)
[Mint] a sír és a pokol (héberben: abaddon) meg nem elégednek, [úgy] az embernek szemei meg nem elégednek.
(Péld 27:20)
A pokol és halál [héb: abaddon] azt mondják: [Csak] hírét hallottuk füleinkkel!
(Jób 28:22)

Logikusan a fentiek elvezetnek a rettenetes következtetésre: Az alvilág, Abaddon a puszító, és a sáskák - Jehova Tanúi!

Amikor megkérdeztem, hogy a Biblia szerzője ezekben a versekben kit nevez Abaddonnak. Jehova Tanúi kénytelenek voltak azt felelni, hogy a mélység angyala, a pusztító Jézus Krisztus!!!. Ez nyilvánvalóan káromlás!! Az ijesztő folyamat a következő:

Jézus Krisztus, Isten Fia, Mihály arkangyal, és a feneketlen mélység angyala, Abaddon, a pusztító - ők mind ugyanazon az oldalon harcolnak!!!!

Nem könnyű megérteni, milyen gondolkodási folyamat áll egy ilyen kijelentés mögött. Hihetetlen, de Jehova Tanúi magukat hiszik a sáskáknak, Sátán halálhozó seregének, ahogy azt irodalmukban kijelentették. Ez után a következtetés után válasz a kérdésre, hogy kit szolgálnak Jehova Tanúi egyszerű. A logikus következménye Jehova Tanúi sok éves munkájának a Jelenések - nagyszerű csúcspontja közel' c. 2002-ben [nyilván oroszul akkor - a ford. megj.] az Őrtorony Társulat által kiadott könyv. Ebben a kiadványban ismét úgy utalnak magukra Jehova Tanúi, mint a mélységből feljövő sáskákra, akiket Abaddon vezet, a mélység angyala és a pusztító, és illusztrálják is ezt a mélységből feljövő sáskák képével. Nem kell elemeznem az Őrtorony Társulat vezetőinek ezt a művét, csak idézek egy pár sort a végéről:

Király van felettük, a mélység angyala. Héberül a neve Abaddon ["Pusztulás"], görögül pedig a neve Apollyon [Pusztító] (Jelenések 9:11). Jézus mint "a mélység angyala" és mint "Pusztító" valóban csapásszerű jajt bocsátott a kereszténységre!
A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel!
Watchtower Bible and Tract Society, Brooklyn, N.Y., USA, 1989;
148. oldal 2. bekezdés

Nem tudom elképzelni, hogy bármi káromlóbbat lehet mondani a mi Urunk Jézus Krisztusról! Ott van a kép Róla, ahogy megtámadja ... a keresztényeket! 'Bűz', 'férgek', 'mélység', 'gonosz', 'tolvaj', 'mélység', 'kár', 'Abaddon', 'pusztító', 'sáskák', 'pestis', 'bánat', 'kín', 'halál' - mindezek a szavak Jehova Tanúi véleménye szerint nem másra utalnak, mint Isten választott népére.

Emberek mindenfelé - akár járatosak a teológiában, akár nem - komolyan oda kell figyeljenek Jehova Tanúi ezen teológiai elferdülésére. Szemben állva az egész keresztény világgal, a magukat Istenfélőnek mutató Jehova Tanúi nyiltan kijelentik démoni kapcsolatukat. Mind a mai napig egyetlen más vallásos csoport sem utalt szellemi küldetésére mint 'halálos pestisre', 'a keresztény vezetők szellemi gyötrelmére', miként Jehova Tanúi kijelentik kiadványukban.

'A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel!' fejezetében, ahol Jehova Tanúi boldogan azonosítják magukat a 'sáskákkal' és 'pestissel', a megértést ellenőrző kérdés, mely a könyvben van, elriasztana minden olvasót:

Milyen a sáskák külső megjelenése? Mennyi ideig gyötörhetik a sáskák Isten ellenségeit és valójában miért nem jelent ez rövid időt? Milyen heves ez a gyötrelem? Miért engedélyezik a sáskáknak, hogy szellemi értelemben gyötörjék a kereszténység vallási vezetőit, de ne öljék meg őket?

Nemde könnyen feltételezheti valaki, hogy Jehova Tanúi veztetői talán szeretnék egy napon elrendelni a keresztény világ vezetőinek megölését, fájdalmat okozva az embereknek, 'Isten ellenségeinek'?

Itt szeretném óva inteni azokat, akik törődnek a lelkükkel: amikor találkozol Jehova Tanúival, emlékezz rá, hogy nem mind arany, ami fénylik - és ez a cikk egy újabb bizonyítékot szolgáltatott erre.

Forrás: Jehovah?s Witnesses: Locusts From the Abyss?; Vladimir Rumyantsev, St. Petersburg, Russia; (c) Vladimir Rumyantsev, 2002
[a bibliaverseket - kényelmi okokból :-) - a Károli fordításból másoltam be - a ford. megj.]