A Mátrix - egy cyberpunk példázat?

III. A Mátrix mint cyberpunk példázat

B) A példázat

Matrix1

A továbbiakban, ahogy a filmet ebből a nézőpontból elemezzük, az alábbi jelölést alkalmazzuk:

M: a Mátrix története
S: Szellemi párhuzam


3. KIKÉPZÉS - besorozás, fogalmak, kondicionálás

3.a A CSAPAT (A GYÜLEKEZET)

M: Morpheus elmondja Neonak, hogy a hajót Nabukodonozornak nevezik.
S: Nabukodonozor (II. Nabu-kuduri-usur) az ókori babiloni birodalom egyik királya volt. Nagy hatalmú ember volt, akinek színes álmait (Morpheus a görög mitológiában az álmok istene) Dániel értelmezte. A Szentírás azt igazolja (Dániel 4. rész), hogy Nabukodonozor hitt Istenben, miközben ő volt az akkori világot uraló birodalom királya. A Nabukodonozoron lévő fémtáblán ez olvasható: "Mark III, 11". A Bibliában a Márk evangéliuma 3. rész 11. verse (Márk 3:11) így hangzik: "Te vagy az Istennek a Fia". Mivel Neo bizonyos szempontból Krisztus megszemélyesítőjének is tekinthető, talán ennek a versnek a választása előárnyékolja a győzelmet, amit Neo mint AZ (The One) arat majd a gonosz ügynökök felett. [A Bibliában ezt démonok mondják - persze ettől még igaz -, ez vajon utal valamire a filmben? - a ford. megj.]

M: Morpheus bemutatja Neot a Nabukodonozor legénységének. Minden tagnak különböző szakterülete és tehetsége van. Dozer pilóta, Tank operátor és oktató, Apoc, Switch és Mouse őrszemek (pl. a hotelban) és katonák. Trinity a második a hatalomban. Morpheus a hajó kapitánya.
S: Ez jelképezi az egyházat, gyülekezetet. Egy keresztény észre kell vegye, hogy nem élhet elszigetelt életet, a 'test' része. Miként az emberi test részei, a gyülekezet/egyház részei is különböző, életfontosságú feladatot látnak el együttműködve az egészséges, működő test fenntartásában. Miként Morpheus a kapitánya vagy feje a csapatnak, a gyülekezet Krisztus "teste, teljessége ő néki" (Ef 1:23).
Amikor a test tagja önzetlenül és szeretettel tevékenykedik, a test egészséges lesz. Amikor a tagok nem engedelmeskednek Istennek és önzően cselekszenek, az egész test szenved. Szomorú, hogy sok keresztény elfelejtettel, hogy az egyház az embereket jelenti, nem az épületet. A Nabukodonozor hajó nem egy szép vitorlás, horpadt és durva felületű. Minden része a harcnak van alárendelve. A keresztények a templom épületét egyszerűen mint az Istenre és egymásra való figyelés helyét kéne tekintsék, és a szellemi harcra kéne figyelniük a szép feldíszítése helyett, a forrásokat az épület és a szervezet fenntartása helyett az emberekre kéne fordítaniuk.

3.b A CONSTRUCT

M: Morpheus megmutatja a construct programot, amivel "bármit, amire szükségünk van" letölthetnek a képzéshez vagy a Mátrixban való ténykedéshez, ahogy később, mikor Neonak "Fegyver. Sok fegyver." kell, végtelen sorban áll rendelkezésére. A Construct területe fehér.
S: Krisztusban Isten végtelen forrása mindennek, ami a keresztény győzedelmes tevékenységéhez szükséges. "Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket" (Fil 4:19) "a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban" (Ef 1:3) "Elég néked az én kegyelmem;" (2 Kor 12:9) És ahogy a letöltő területe fehér, minden amit a keresztény Istentől kap, tiszta és tökéletes "Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá" (Jak 1:17)

M: A Construct programban Neo észreveszi, hogy a csatlakozók eltűntek a testéről és a haja is más. 'Jól' néz ki. Ezt úgy nevezik: 'megmaradó önkép'.
S: A 'megmaradó' kifejezés azt jelenti: 'valami elmúlt, valami megmaradt, ami használható', jelezve, hogy ez az, ahogy Neo korábban gondolt magára, még ha ez a kép nem igaz is. Mindenki más személy a Mátrix csapdájában ugyanígy gondolkozik. A büszke elbukott ember hamis önképet készít magáról, hogy segítse elfeledni hibáit.

M: Morpheus megkérdezi: "Hogyan definiálnád a valóságot? Ha arról beszélsz, amit érzel, szagolsz, ízlelsz és látsz, akkor a 'valóság' egyszerűen az agyaddal értelmezett elektromos jelek".
S: A testi ember a valóságát azt érzékeltekkel határozza meg, a tapinthatóval, a materiálissal. Az ilyen környezet csak időszakos, mint a fizikai test is időszakos és meg fog halni. Isten el fogja pusztítani a jelenlegit és új eget és új földet teremt (2Pt 3:13). A testi ember katasztrófa felé halad, mivel az életét a fizikai, bukott, ideig való dolgokra alapozza - ez az ő homokra épült háza (Mt 7:26, 27) Ezzel ellentétben a keresztény felfogja, hogy Isten a Teremtője és forrása a teljes valóságnak. A fizikai létezők meg fognak változni, amikor Isten minden dolgot újjá tesz. Talán a fizika törvényei is megváltoznak, az emberi test természete is, az érzékek és így tovább. Így hát kulcstényező az Istenre figyelés és a vele való kapcsolat. Aki változatlan (Zsid 13:8) és örökkévalóságnak gyűjteni kincseket, mint anyagi javakat a múlandó földön. (Mt 6:19-21). A kereszténynek csak Krisztusra, az ő Kősziklájára szabad alapoznia, minden más alap átmeneti, futóhomok. (Mt 7:24-27). Egy kereszténynek észre kell vennie Isten, Sátán, az angyalok, démonok és a szellemi birodalom valódiságát is. Mindezek a tényezők aktív szerepet játszanak az elbukott ember által pusztán anyaginak érzékelt világban. Általánosságban a nyugati kultúra csak az anyagiban hisz, vagy elválasztja az anyagit a szellemitől, ám mindkettő súlyos tévedés. "Hogyan határoznád meg a valóságot?" kérdezi Morpheus. A válasz: "A valóság forrásával - Istennel". Mint a mindenség Teremtője és Fenntartója , ő a kezében tartja a valóságot és akaratának megfelelően irányítja. A kereszténynek ezt az igazságot mindennapi életében kell alkalmaznia, megértve hogy erőlködés nélkül képes megváltoztatni bármilyen anyagi dolgot, körülményt vagy 'szabályt' - ha az összhangban van akaratával.

3.c TÖRTÉNELMI LECKE

M: Neo megtudja, hogy egy háborúba ált be - emberek a gépek ellen.
S: Egy új keresztény felfogja, hogy egy háborúba állt be, ami Isten és Sátán és az ő angyalaik közt zajlik. "Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak." (Ef 6:12). Itt megint csak nincs semleges terület. Ahogy az elbukott ember természeténél fogva a bűn és Sátán szolgája, a megváltott ember fia és katonája Istennek a nagy háborúban. Neo látja, hogy a háború két dimenzióban zajlik - a Mátrixon belül (ügynökök) és azon kívül (szörnyű gépek: javító robotok, járőrök, szüretelők stb.). Ahogy a bibliaversek elmondják, egy nagy háború van a mennyben. Például az Ótestamentumban egy angyal, aki Dánielhez siet, hogy megválaszolja imáját, három hétig küzd egy démonnal, mielőtt odaér! (Dán 10. fej.) És a világrendszeren belül, a testi birodalomban háború tombol, ahogy az embereket kísérti és manipulálja Sátán és a csapatai, miközben Isten és angyalai erősítik a keresztényeket, elítélik a bűnösöket, és alakítják a világeseményeket. (Az érdeklődők kedvéért egy bekezdésnyi kommentár az Isten és Sátán közti harcról: Sátán egy angyal volt, Lucifer, Isten teremtménye, hihetetlen hatalommal és szabad akarattal bírt. Lucifer büszkévé lett és olyan akart lenni "mint a Legfenségesebb", Isten (Ésa 14:12-16) és lázadást indított. Ezért Isten kihajította Lucifert és csapatait a mennyből. Isten mindenható, Sátán mint teremtmény nem lehet elég erős Teremtőjét legyőzni. De Isten az ő szuverén hatalmával megengedte Sátánnak, hogy korlátozott ideig tevékenykedjen, ahogy a bűnös embernek is szabad akaratot adott és nem pusztította el azonnal a bűne miatt. Példa a Sátán korlátozott hatalmára: Sátán kísérthet, de "hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja" (1Kor 10:12). Ha Sátán nem volna korlátozva Isten által, valószínűleg nagyon hamar elpusztítaná az emberiséget. (Jób 1. és 2. fejezet). Sátánnak joga van a hitetlen bűnösökre is. ő és démonai fizikailag zaklatják vagy megszállják őket, ha Isten engedi. A keresztények számára Sátán teljesen legyőzetett a kereszten (Kol 2:14,15)- Akik Isten gyermekeivé válnak és hittel befogadják Krisztust (Jn 1:12), megszabadulnak Sátán hatalmából, de Sátán még megpróbál(hat)ja félrevezetni őket. Miként a bűnös embernek, Sátánnak is meg vannak számlálva a napjai (Olvasd el valamikor a Jelenések 20. fejezetét).

M: Neo megtudja, hogy az ember ünnepelve saját nagyságát, megalkotta az M.I.-t (mesterséges intelligencia) ami az ellenségévé vált. Az M.I. létrehozta a gépek faját, ami az ember ellen fordult és elpusztította a civilizációt.
S: Néhány érdekes nézőpont erre a jelképre:

 1. Az ember arrogáns, bukott bölcsessége elpusztítja őt. A számítógépek úgy működnek, ahogy beprogramozzák - lásd Y2K :-). Az M.I. egyszerűen emberi logika kódolt formában - megszemélyesített emberi bölcsesség. És ez a bölcsesség elpusztítja a civilizációt. "Van olyan út, [mely] helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." (Péld 14:12) "Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt." (1Kor 3:19) "Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek"(Rm 1:22)
 2. Ha az ember becsületesen tekint magára, látnia kell, hogy egy bukott teremtmény, méltó Isten haragjának bűnei ellen hozandó ítéletére. A filmbeli számítógépek büszkeségtől mentesen, de logikával megvizsgálják az programozóikkal kapcsolatos adatokat és az emberiséget elpusztítandónak találják. Az emberiség egyesített ismerete arra a következtetésre jut, hogy méltó a halálra! Legtöbbször nem ítéljük el magunkat a bűneink miatt, mert a büszkeségünk megvakít. De tekintve egy kiegyensúlyozott vizsgálatot és a becsületesen összegyűjtött adatokat, az igazságos itélet dermesztően nyilvánvaló.

M: A lázadó gépek elpusztítása iránti előfeszítésben az ember "felperzselte az eget", ami elpusztította az életet a bolygó felszínén - beleértve az emberiséget.
S: Az ember erőfeszítése, hogy megmentse önmagát nem csak téves, hanem valószínűleg emberek milliárdjait pusztította el amikor civilizációk semmisültek meg háborúk és (a filmben) a nukleáris tél által. Egy ilyen tévedés csak aláhúzza egy Megváltó szükségességét, aki nem közülünk való, hanem kívülről. A szenny megtisztíthatja magát? Nem, egy külső tisztítószer kell a megtisztításához (Krisztus tiszta vére). Szemléltetésként, ha mérget (a bűn jelképét) keversz tiszta vízbe (a jó cselekedetekkel teli életbe) akármennyi több víz eltávolítja e a mérget? Nem, a keverék még mindig mérgezett. A legjobb megoldás az, hogy kiöntjük és tiszta víz kerüljön a pohárba! Ugyanígy, a 'szennyezett' bukott személyiség 'megfeszíttetett és eltemettetett Krisztussal (megüresítve régi énjét)' amikor hitt Jézusban. Amikor feltámad, mint Isten szemében új teremtmény, megtöltik új természettel és isten Szellemével (a tiszta pohár élő vízzel). A bűn csak a halállal oldható meg - akár a bűnös halálával (talán mint az ég felperzselése és sok ember megülése azért, hogy sok gépet is elpusztítson) és az örök tűzben való 'második halál'-nak alárendelve, vagy a Megváltó helyettesítő halálával, ami hozzáférhető minden kereső bűnösnek a Krisztusban való hit által. Valakinek meg kell halnia. A hitetlen bűnösnek, vagy Krisztusnak a hívő helyett.

M: Morpheus elmondja: "A gépektől függött az életünk. A sorsnak, úgy tűnik, van humorérzéke." Morpheus arra utal, hogy a szerepek megfordultak, most a gépek uralják és használják ki a embereket.
S: Ahogy a régiek mondták "Először élvezed a bűnt. Aztán a bűn élvez téged" ("First, you feast on sin. Then sin feast on you.")

M: Morpheus elmondja, hogy a gépek "cseppfolyósítják a holtakat, hogy az élőket intravénásan táplálják".
S: Ez több alapelvre is célozhat:

 1. A bűn örökletes (Rm 5)
 2. Az emberiség folyamatosan továbbadta az elbukott kultúrák terhét egyik generációról a következőre. A gyermekek egy olyan világba születnek, amely már szennyezett az összes korábbi kultúrától (pl. pornográfia, politikai korrupció, stb.)
 3. Az emberiség szellemileg halálra van éheztetve a bukott világ és Sátán tápláléka által, ami a szellemi alvást táplálva elborítja az elbukott emberiséget.

M: Ahogy a történelmi lecke véget ér, Neo meglátja a egy kisbaba rettenetes képét, aki kábelekkel van a Mátrixhoz csatlakoztatva.
S: Minden ember "rabságban születik", a bűn és a bukott világrend rabságában. Minden ember születésétől fogva a bűnös természetnek van alárendelve, miként szülei is voltak. Ahogy még Dávid király is "Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám." (Zsolt 51:7) "az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva;" (Ter 8:21)

M: Morpheus úgy összegzi, hogy a Mátrix "Ellenőrzés".
S: Az elbukott ember valóban legalább négy dolog által ellenőrizve van: saját bűne, a halál, a bukott világrendszer, és Sátán zaklatása. Isten mind a négy láncot leveszi rólunk, amikor a bűnös hisz Krisztusban. A keresztény megszabadult a bűn és a halál törvényétől (Rm 8:2), le van választva a bukott világrendszertől (Gal 6:14), kiszabadult Sátán karmaiból és eltávolíthatatlanul Isten kezében van (Kol 1:13, Jn 10:28).

M: Neo feldúlt a háború rettenetes igazságától. Morpheus ezt mondja: "Nem mondtam, hogy könnyű lesz, csak hogy az igazság." "Ki akarok menni!" követeli Neo.
S: A keresztény első szembesülése a háborúval dermesztő. Érzi a haldokló, elbukott emberiség súlyát. Látja saját képtelenségét arra, hogy megmentse őket, és megtudja az igazságot, hogy csak néhányan választják a megmentést közülük. Látja a próbákat, amit várnak rá, amíg befejezi földi pályafutását mint harcos. "De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak." (2Tim 3:12) Ezekre a dolgokra összpontosítva depressziós lehet és vágyhat hogy elfusson a harc elől. "Ki akarok menni!" De a kereszténynek inkább arra kell összpontosítania, hogy néhány ember megmenekülhet azáltal,hogy Isten őt felhasználja, és hogy "Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik." (Rm 8:18). "Aztán, ha véget ér a háború, Zionban (Sion) fogunk bulizni!" - olvasd el a Jelenések könyve 21. fejezetét!

M: Neo később felébred és megkérdezi: "Nem mehetek vissza, ugye?" Morpheus bölcsen válaszol: "Nem. De valóban akarnád?" Ez a jelenet visszaidézi a Trinityvel a kocsiban történteket, amikor Neo kinéz az útra és látja, hogy az üres és halott.
S: A megváltás egyirányú folyamat. A lepke nem mehet vissza a bábba és válhat ismét hernyóvá. A keresztény elcsüggedhet a 'keskeny úton' való járás nehézségeitől, de ha elgondolkodik a halál lehetőségén - különösen az örök halálon - az ár túl nagynak tűnhet. Az Ószövetségben, amikor a dolgok különösen nehézzé váltak az Izraeliták számára, néhányan ösztönösen szerettek volna visszamenni Egyiptomba, elfelejtve hogy ott nyomorult, ütlegelt rabszolgák voltak. A kulcs: nem a múltalt kell nézni - ami halálos volt. Sem nem az utat kell nézni - ami tele van akadályokkal. Hanem a Krisztusban lévő célt kell nézni - ami felvillanyozó "Jézusra, a ki az előtte levő örömért, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett" (Zsid 12:2).

M: Morpheus elmondja: "Nem szabadíthatunk ki egy bizonyos kor fölött"
S: (Lásd a későbbi kommentárt, amikor Morpheus és Neo a hamis Mátrix szimulációban járkálnak)

M: Morpheus: "Míg a Mátrix létezik, az emberiség nem lehet szabad." Neo megtudja, hogy hamarosan vissza lesz helyezve a Mátrixba, hogy

 1. segítsen megmenteni az emberiséget;
 2. harcoljon az ellenséggel.

S: A kereszténynek fel kel fognia és elfogadnia a küldetését! Zionba menekülni megszabadulás lenne Neonak, de önző tett az emberiség felé, akik még a Mátrix csapdájában vannak. Ahogy Pál apostol elmondta: "kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb; De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek." (Fil 1:21-24). Jézus, a Fiú kérte az Atyát, hogy a keresztények maradjanak a világban, folytatta az ő munkáját, hogy embereket vezessenek Istenhez, tudva, hogy ez az ellenség elleni hadviselést is jelent. "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. A miképen te küldtél engem e világra [hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett. (Lk 19:10)], úgy küldtem én is őket e világra" (Jn 17:15-21). A belépés ebbe a háborúba a szellemi ellenség elleni harcot is jelenti (Ef 6:12).

3.d HARCKIKÉPZÉS (a hit harca)

M: Neo találkozik Tankkal és megtudja, hogy ő Zionban született, nem a Mátrix világában.
S: Érdekes - lehet, hogy Tank egy angyalt személyesít meg? Egy angyal kötelességei közé tartozik a szentek védelme és szolgálata, miképpen Tank is felügyeli a Mátrix küldetéseket a hajó parancsnoki hídjáról és segíti Neo kiképzését.

M: Tank úgy írja le Ziont, mint ami "az utolsó emberlakta város. Ha holnap véget ér a háború, ott fogunk ünnepelni."
S: Az Ószövetség több, mint 100 helyen utal Zionra (Sion) szélesebb és gyakran prófétai jelentéssel. A filmben Zion talán együttesen jeleníti meg az egész mennyet, az új földet és az Új Jeruzsálem városát, amit a szentek örökölnek. És valóban gyönyörűséges lesz, telve győzedelmes ünnepléssel - Lásd a Jelenések könyve 21. fejezetét a részletekért.

M: Tank egyből "harckiképzést" ad Neonak.
S: Az új kereszténynek azonnal el kellene kezdeni a felkészülést küldetésére, beleértve a szellemi hadviselést ('Isten fegyverzete' az Ef 6:13-19-ben, az ima és böjt hatása a Máté 17:21-ben, stb.)

M: Tank kiképzi Neot néhány harcművészeti floppy-sorozat felhasználásával.
S: Talán a lemezek párhuzamba állíthatók az írásokkal, mely a hívő felszerelésének elengedhetetlen része.

M: "Tudok Kung-Fu-zni" mondja Neo. "Mutasd meg!" szólítja fel Morpheus.
S: A tudás értelmetlen, ha nem alkalmazzuk a mindennapi életben! Nem elég tudni - meg is kell mutatni, mit tudsz. "A hit cselekedetek nélkül halott" (Jak 2:26) Tudni, hogyan tegyünk jót, nem ugyanaz, mint megtenni! "Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében." (Jak 1:23-25)

M: Morpheus küzd Neoval a szimulált Mátrix - környezetben, így megtaníthatja, hogy az igazság szerint cselekedjen, ne a látottak szerint a Mátrixnak megfelelően. Morpheus figyelmezteti Neot: "A gyengeséged nem a technikádban van", és megkédezi "Szerinted az, hogy én gyorsabb és erősebb vagyok, bármiféle összefüggésben van az izmaimmal ezen a helyen?" Az igazság az, hogy a Mátrix egyszerű szimuláció. Neo képességeit csak a hite korlátozza, nem a szimuláció lehetőségei.
S: Egy keresztény meg kell tanulja, "hitben járunk és nem látásban"(2Kor 5:7). Ahogy Neo esetében a filmben, úgy egy keresztény életében is központi téma ez. A fizikai érzékek hazudnak, hamis határokat jeleznek, mert a fizikai érzékek nem számolnak a szellemi lehetőségekkel és befolyásokkal. Egy keresztény természetes képességeinek bősége vagy hiánya és erőssége - iskolázottság, egészség, intelligencia, kinézet, erő, szellemesség, szépség, befolyás stb.- nem korlátozzák őt. Isten a végtelenségig növelheti ezeket a képességeket, kitöltve az ő erejét, amikor a keresztény gyenge (2Kor 12:9-10). Mikor Péter és János apostolok, egyszerű halászok, nyíltan beszéltek a nyilvánosság előtt és nagy erőt mutattak, a nép elcsodálkozott, mert tudták, hogy "iskolázatlan és átlagos emberek", akik egyszerűen csak Jézussal voltak. (Apcs 4:13). Pál apostol később azt mondta "Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít." (Fil 4:13). Isten irányítja a valóságot, ezáltal meg tudja erősíteni a keresztényeket, hogy leküzdjenek bármilyen helyzetet. A keresztény alkalmassága és önbizalma Istentől ered (2Kor 3:4-5) A nehézség egy keresztény számára az, hogy megtanuljon bízni Istenben és ne a saját megértésére támaszkodjon. Érdekes, hogy azok a testi képességek, ahol a keresztény erősebb, nagyobb nehézséget jelentenek, mert hajlamos rá, hogy ezekben inkább magában bízzon, mint Istenben, ezáltal korlátozva van általuk, ahelyett, hogy hitben járna. Miután Tank kiképezte őt, Neo a harcművészetek mestere lett, mégis veszít Morpheussal szemben, mert saját szerzett képességeiben bízik, a Mátrix világának megfelelően. De amikor Neo hittel jár az igazságban, megerőltetés nélkül legyőz még egy ügynököt is - fél kézzel!

M: "Gyorsabb vagy te ennél! Ne csak gondold, tedd is! Ne csak próbálj megütni, üss is meg!" mondja Morpheus Neonak.
S: A keresztény meg kell értse, hogy Isten nem azt kéri, hogy tettesse ('gondolja') hogy ő megváltozott és megerősíttetett Isten által, hanem tudja ezt és ennek alapján cselekedjen. "Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban." (Rm 6:11). "Gondolni" anélkül, hogy 'tudná' az 'tettetés'. A kereszténynek Istentől való mély feltárás szükséges a tudáshoz, így tekintheti azt teljesen tudottnak, ahelyett, hogy fogcsikorgatva próbálna tettetni. A megváltás - beleértve a keresztény egyre érettebb járását Mesterével - a Szent Szellem munkájából, és az igazságban való hitből ered. (2Thessz 2:13)

M: "Meg kell szabadulnod a félelemtől, kétségtől és hitetlenségtől" mondja Morpheus Neonak. Szeretné megszabadítani Neo elméjét a hamis Mátrix világ szabályaitól, amik nem vakíthatják meg.
S: Félelem, kétség, hitetlenség - láncok, melyek azt okozzák, hogy a keresztény csak természetes képességeivel jár, vagy feladja az egészet. Egy keresztény le kell törje ezeket a láncokat abban a hitben, hogy Istennek korlátlan hatalma van bármilyen akadály felett.

M: Amikor Neo készül, hogy átugorjon az egyik toronyházról a másikra, Cypher gúnyosan megjegyzi "Mindenki leesik először." Trinity suttogva bátorítja: "Gyerünk!" Neo leesik, de folytatódik a képzése Morpheussal a történet végén bekövetkező teljes győzelemig. Ezzel szemben Cypher feladja, elárul másokat és megölik.
S: Egy keresztény hibákat fog elkövetni érése során. Meg kell tanulnia a tovább próbálkozást, mert Isten kegyelme elfedi a hibáit Krisztus vére által. Neo leesik, de feláll és megy tovább. A különbség az igaz és az elbukott ember közt nem az, hogy elesnek e, hanem hogy az igaz ember felkel. "Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig [csak egy] nyavalyával is elvesznek." (Pl 24:16). Egy elragadó példa erre Péter apostol, aki elárulta (megtagadta) Jézust a megfeszítés előtt. Júdás is elárulta. Mindkét ember elesett. A különbség, hogy az igaz Péter visszament Jézushoz (Jn 21). Júdás, az elbukott ember elment és felakasztotta magát, elszakadt a kötél és kettészakadt a teste (Apcs 1:18). Mindkét ember elesett, de csak Péter kelt fel. A Mátrixban Neo folytatja a képzését az elrontott ugrás után is. A bűnös Cypher feladja, elárul másokat és megölik. Az igazságtalan ember gúnyolódik, az igaz buzdít. Figyeld meg Cypher cinikus és hitetlen hozzáállását. Ő nem tartja lehetségesnek, hogy Neo első próbálkozása sikerül, ellentétben Trinityvel, aki biztatja "Gyerünk!"
Szintén figyeld meg, hogy Neo lenéz, mielőtt ugrik, ahelyett, hogy Morpheusra összpontosítana és az igazságra. Ez egy másik párhuzam azzal, amikor Péter a viharra figyelt, ahelyett, hogy a vízen járt volna Jézusra figyelve. De hasonlítsd össze a film végével, ahol Neo FELnéz - és repül!

M: Amikor Neo kijön az ugróprogramból, megérint ajka belsejét és véresnek találja. Morpheus elmondja neki, hogy az elméje tette valósággá.
S: Sátán legnagyobb fegyvere a hazugság. Ha a keresztény hazugságokban hisz és azok szerint cselekszik, fájdalmas lehet.

M: Morpheus elmondja Neonak: "A test nem létezik tudat nélkül"
S: "Ahogy a test halott lélek nélkül, úgy a hit is halott cselekedetek nélkül" (Jak 1:26). Mindkét megállapítás alkalmazható. A test/szellem párhuzam a testi halálra igaz. Ami a szellemi dolgokat illeti, ha a hitnek nincsenek cselekedetei, egyszerűen halott (hamis). A hit automatikusan győzedelmes cselekedeteket eredményez, mint ahogy a tűz természetes velejárója a meleg. Ha a hit meghal, az általa eredményezett cselekedetek szintén. Hit nélkül egy személy sem tapasztalhatja meg az igazi életet.

3.e MI A MÁTRIX?

M: Morpheus a szimulátoron át elviszi Neot egy városi utcára és beszél Neonak a még a Mátrixban lévő emberekről.
S: Isten megtanítja a keresztényeket, hogyan tevékenykedjenek a világban, de ne a világ módján.

M: Morpheus korábban elmondta, hogy a Mátrix "ellenőrzés".
S: A hitetlenek Sátán manipulációjának rabszolgái, a bukott világrendszeré és a bűné.

M: Morpheus korábban elmondta, hogy "Amíg a Mátrix létezik, az emberek nem lehetnek szabadok"
S: Egy nap a bukott világrend és a bűn el lesznek pusztítva és Isten új eget és új földet teremt, és tökéletes testeket azoknak, akik hittek Krisztusban.

M: "A Mátrix egy rendszer."
S: A Szentírás a bukott világ rendszerét nem pusztán mint fizikai bolygót írja le, de egy bűn-torzította rendszerét az istentelenségnek, ami mindent áthat. Kormányzatok, kereskedelem, oktatás, kikapcsolódás, üzlet, filozófia - mindent. Ez nem az a világrendszer, amit Isten tervezett, hanem az a megrontott rendszer, amit a bukott ember és a gonosz alakít és tart fenn.

M: "De a rendszer az ellenségünk" mondja Morpheus.
S: Isten megítélte a megromlott világ rendszerét. "Most van e világ kárhoztatása;" (Jn 12:31)

M: Ahogy Neo körülnéz, Morpheus rájuk mutat "üzletemberek, tanárok, ügyvédek, ácsok"
S: Nem csak az égbekiáltó bűnök elkövetői vesznek el - a bűnözők, a szajhák, stb. Minden személy született bűnös, az élet bármely területén, legyen bármilyen tekintélyes pozícióban. A társadalmi helyzet semmit nem mond a szellemi helyzetről.

M: Morpheus elmondja, hogy akiket Neo lát, "emberek, akiket meg akarunk menteni."
S: "Megmentés" a kulcskifejezés. A kereszténynek meg kell értenie, hogy mindenki, aki nem hisz Krisztusban, elveszett, a bukott világ 'Mátrixának' és saját bűneinek foglya, és a pusztulásba megy, kivéve ha a Krisztusban való hit által meg nem menekül.

M: Morpheus elmondja, hogy amíg az embereket megmentik a Mátrixból, "addig is a rendszer részei, így az ellenségeink". Később azt mondja "Aki nem velünk van, az velük van." Itt megintcsak nincs semleges terület.
S: "nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz." (Jak 4:4) Egy kereszténynek meg kell értenie, hogy Isten elítélte a megromlott világrendszert, ezáltal aki azt választja, az szemben áll Istennel. De mint ahogy Neo és Morpheus azért vannak ott, hogy megmentsék éppen ezeket az 'ellenségeket' egy kereszténynek is szeretnie kell az elbukottakat - még a leggonoszabb ellenséget is - és közöttük kell dolgoznia, hogy elvezesse őket a világból és a bűnből való megmentésre Krisztushoz. És ahogy Morpheus mondta: csak kétféle ember van, akik meg vannak mentve és akik nem.

M: Morpheus így figyelmeztet: "A legtöbben nem készek a változásra" Időbe telik, hogy meggyőzzék őket.
S: Egy keresztény nem erőltetheti rá a megmentést senkire. Az elbukott személy a maga szívében kell meggyőződjön és személyes döntést kell hozzon, hogy meg legyen mentve. De ahogy Morpheus megerősítette Neonak, hogy "valami baj van a világgal" és megmutatta Neonak, hogyan menekülhet meg, egy kereszténynek is türelmesen kell elvetnie az igazság magvait minden lehetséges alkalommal; tovább vezetni a fény felé és figyelmeztetni a sötétben.

M: Morpheus korábban elmondta. "Nem szabadítunk ki egy bizonyos kor fölött [...] A tudat nehezen áll át."
S: Az idősebb emberek gyakran nehéznek találják, hogy gyermeki hittel egyszerűen csak el kell fogadni a Krisztusban való megváltást. Jézus mondta "A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen sem megy be abba." (Mk 10:15). A keresztelkedési statisztikák igazolják, hogy az idősebb személyek nehezebben változtatják meg szellemi hitnézetüket.

M: Morpheus elmondja Neonak, hogy "Sokan reménytelenül függnek a rendszertől, sőt harcolnának, hogy megmentsék."
S: Ez nagy tragédia, hogy sok ember nem vágyik az igazságra. Sokan jobban szeretik a bűn örömeit és a világ kényelmét. "Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; [...] Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok." (Jn 3:19; 9:5). Mások az időleges biztonságot akarnak találni a múlandó dolgokban és nem szeretnék figyelembe venni az örökkévalóságot. Megint mások nem akarnak szembenézni az igazsággal, ami kényelmetlen számukra, mert az igazság megköveteli, hogy megvallja bűneit és hogy ezért szüksége van Krisztusra.

M: Amikor Morpheus azt mondja Tanknak "Állítsd meg!", figyeld meg, hogy a többi személy fekete ruhássá válik.
S: Ez a képi metafora kihangsúlyozza a sötét, bűnös helyzetét az elbukott embernek a világban.

M: Később, amikor az "őrszemek" (Squiddyk) elől menekülnek, Trinity azt mondja Neonak "A szennyvízcsatornák maradtak meg csupán a városokból."
S: Ez egy érdekes párhuzam a bukott világrendszer folyamatos hanyatlásával az istentelen romlottságba - minden civilizáció hanyatlása a szellemi szennybe.

M: Smith ügynök később úgy írja le a Mátrixot Morpheusnak, hogy "csodálod a szépségét, zsenialitását? Emberek milliárdjai élik az életüket, tudatlanul."
S: Az világon élő emberek többsége egyáltalán nem foglalkozik az örökkévalósággal. Ez nagyrészt a hitetlenség miatt van, ami megengedi Sátánnak és démonainak (mint az ügynökök akik ellenőrzik a Mátrixot) hogy folyamatosan "megvakítják a hitetlenek elméjét" (2Kor 4:4) rettenetes örök állapotukkal kapcsolatban, hogy belemerüljenek kis átmeneti életükbe.

M: Egy széljegyzetként a Mátrixról Smith ügynök később elmondja, hogy "Az első Mátrix célja a tökéletes világ szimulálása volt" de "Senki nem akarta elfogadni a programot. Ezért a második Mátrix tele van nyomorúsággal és szenvedéssel."
S: Ez a Teremtés könyvének történetét visszhangozza, ahol Isten megteremtette a tökéletes világot Ádámnak és Évának, de ők fellázadtak Isten ellen, ami nyomorúságot és szenvedést eredményezett. (A párhuzam tökéletlen, mert a filmben a gonosz ügynökök teremtették mindkét változatát a Mátrixnak, holott a Szentírásban Isten teremtette a tökéletes világot, de az ember a gonoszságot választotta, ami által a teremtés megromlott, tökéletlen világunkká vált.)

3.f AZ ELLENSÉG

M: A Mátrixban ellenségek vannak. A valós világban rettenetes gépek, de a Mátrix szimulációban digitálisan vannak jelen, mint emberi ügynökök. Ezek az ügynökök, mint Neo, nem részei a Mátrixnak, 'kívülről' vannak, mégis beléphetnek oda és hatalmasan mozoghatnak benne. Az ügynököknek két célja van:

 1. a polgárokat a Mátrix fogságában tartani, így folytathatják az energia kiszívását belőlük az energiaültetvényeken;
 2. megsemmisítsenek mindenkit, aki megpróbálja leválasztani a Mátrixról a rabszolga emberiséget.

S: A keresztényeknek is természetfeletti ellenségeik vannak: Sátán és démonai (Ef 6:12). Ezek a bűnös erők dolgoznak a világ rendszerében, azt akarva, hogy minden emberi lény maradjon a csalásban és ezáltal örökre elszigetelve Istentől. ők "megvakítják a hitetlenek elméit" (2Kor 4:4) és bárki ellen harcolnak, aki megpróbálja elmondani az igazságot az elbukottaknak.

M: Az edző szimulációban Neo felfigyel egy érzéki piros ruhás nőre. Morpheus megkérdezi: "Figyelsz, Neo, vagy a piros ruhás nőt nézed?". Majd azt mondja neki: "Nézd meg újra!" - és Neo látja, hogy a piros ruhás nő helyén egy ügynök van, aki egyenesen Neo homlokára céloz fegyverével. Morpheus kimerevíti a képet, hogy elmagyarázza Neonak.
S: Az egyik legerősebb fegyver a keresztények ellen a kísértés, mint az érzéki piros ruhás nő. Morpheus jelképezheti Istent ebben a jelenetben. "Keresztény, Istenre figyelsz, vagy a kísértésre?" Amikor egy keresztény kisértésbe jut, sebezhető és úgy találja, hogy a megtévesztő vonzás bűn és Sátán, aki szeretné elpusztítani az életét - a homloka közepére céloz, hogy úgy mondjam. Az epekedésről beszélve a Példabeszédek könyve 7:25,27 így figyelmeztet: "Ne hajoljon annak útaira a te elméd, és ne tévelyegj annak ösvényin. Sírba vívő út az ő háza, a mely levisz a halálnak hajlékába." Neo megtanulta, hogy két módon leget megtámadni őt: közvetlenül (mint Smith ügynöki teszi majd a metroalagútban, vagy tette a Metacortex irodában) vagy félrevezetéssel (kísértéssel, félrevezetéssel, stb.)

M: Morpheus tanítja Neot "Aki nem velünk van, az velük van. Tudattal rendelkező programok. Ki-be mászkálhatnak bármilyen programba. Ezért aki nem tartozik közénk, az potenciális ügynök. A Mátrixban ők mindenki, és senki."
S: Aki nem hisz Krisztusban, az szellemileg sebezhető Sátán és démonai által. Amellett, hogy megtévesztik ezeket a személyeket, a démonok is manipulálhatják, még meg is szállhatják őket. A démonok "mindenki" (ha megszállják az elbukott személyt) és senki (nem részei a fizikai világnak).

M: "Mindenki aki megpróbálta, meghalt ... egész tárakat lőnek ki rájuk, de csak a levegőt találják el".
S: Ez kiemeli a harc szellemi természetét. Nem tudsz lelőni egy szellemet. Érdekes, hogy Sátán "a levegőbeli hatalmasság fejedelme" az Ef 2:2 -ben. Szellemi ellenségek és hatásai ellen harcolni testi eszközökkel reménytelen, mert a démonok természetfeletti erejűek. A keresztény szellemi fegyvereket kell használjon, amiket Isten ad. (Isten Szelleme, Ima, Isten Igéje, hit, igazság, szeretet, Krisztusban való igazság, stb. [A fordító megjegyzése: a felsoroltak védőeszközök! Senki meg ne próbáljon szembeszállni egy démonnal, pláne Sátánnal. Ez Isten feladata.]

M: Morpheus elmondja Neonak, hogy az ügynökök ereje és gyorsasága "egy szabályokra épült világon alapszik. Ezért soha nem lehetnek olyan erősek és gyorsak, mint te."
S: Sátán és a démonok korlátozott hatalmúak; Isten kijelölte határaikat. A keresztényben Isten Szelleme lakozik, akinek nincsenek határai. A kereszténynek meg kell értenie, hogy "nagyobb ő, aki bennetek van, mint aki a világban" (1Jn 4:4 b) [Ford. megj.: De mint pl. a kísértéseknél láttuk és tapasztaljuk, ettől a keresztény nem lesz "golyóálló". Úgyhogy az előző megjegyzés továbbra is érvényes...]

M: "Azt mondod, ki tudom kerülni a golyókat?" kérdezi Neo. Morpheus mosolyogva válaszol "Nem, Neo. Azt próbálom elmagyarázni, hogy ha készen állsz, kerülnöd sem kell!"
S: Neo két dologról beszél: kikerülni a fizikai támadást (golyók) és a hadi védekezésről (védekezés vs. támadás). A keresztény meg kell tanulja, hogy a harc igazi természete nem fizikai, hanem szellemi. Azt is meg kell tanulnia, hogy a győzelem nem kikerülést vagy kibúvást jelent, hanem felülkerekedést!

3.g ÚJ SZEMÉLYISÉG

M: Szabad emberként először lép be Neo a Mátrixba. De most Neo a világtól elkülönítve látja magát "Itt szoktam enni! Nagyon jó a tésztájuk!" mondja. Neo a Mátrixban van, de nem része. A szimuláció által őmaga járkál a Mátrixban, mégis 'fent ül' a hajón.
S: A keresztényeknek úgy kell tekinteniük magukat, mint akik még a világban tevékenykednek, de nem részei annak. "Azok a világból valók [...] Mi az Istentől vagyunk" (1Jn 4:5,6). Jézus elmondta, hogy követői "nem e világból valók" (Jn 17:14). Habár a keresztény még múlandó fizikai testében van a világban, amit arra használ, hogy benne tevékenykedjen, valójában "együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:" (Ef 2:6)

M: "Emlékek az életemből. Mit jelentenek?" "Azt, hogy a Mátrix nem tudja megmondani, ki is vagy valójában" feleli Trinity határozottan.
S: Egy személy az igazi azonosságát csak Krisztusban találhatja meg. A Krisztusban való hit előtti élete szennyes, öngenerálta személyisége reménykedik, hogy megbirkózik valahogy a bukott világban való élettel. Krisztus szabaddá teszi a személyt, azzá aki ő valójában. De a keresztény elméje még régi szokások és emlékek nyomát viseli. Egy kereszténynek meg kell tanulnia, hogy azok a régi idők nem befolyásolják azonosságát, hogy azok az idők legyőzettek és a háta mögé lettek vetve a Krisztusban való új teremtéssel. Krisztus vére által a bukott világ bilincsei elégnek, bár a keresztény néha elmereng a hamvak felett...

3.h AZ ORÁKULUM (Isten Igéje)

Némi szükséges figyelmeztetés az Orákulum jelleméről:
A film íróira több vallás befolyással volt. Az Orákulum nyilvánvalóan pogány, nem keresztény alak. Néhány tényező:

 1. Az elnevezés: jós. Habár ez a kifejezés használatos a Bibliában, de a jóval bővebb jelentésű próféta alakban, az 'oracle' a pogány Delphi orákulumra emlékeztet minket és a mitológia egyéb orákulumaira. [Ford. megj.: Az angolban az Oracle / Orákulum szó és a 'jós'-t jelentő szó ugyanaz (oracle).]
 2. Az Orákulum nő, mint a Delphi és más mitológiai jósok.
 3. A papnők jelenléte
 4. A papnők öltözete
 5. A 'jelöltek' egybegyűjtése erősen utal a keleti vallásokra.
 6. z Orákulum tanulmányozza a testet és tenyérből olvas - figyeld meg: a pogány szerencse jóslások és a boszorkányság halálbüntetést vont magára az Ószövetségben a Bibliában.
 7. Dohányzik - ami lehetséges utalás a Delphi orákulumok által belélegzett gőzökre.
 8. A kiszivárgott 1996-os forgatókönyv, amely széles körben hozzáférhető (angolul) az interneten, még tartalmaz egy templomi jelenetet zodiákus csillagképekkel.

Annak ellenére, hogy az Orákulum alakja határozottan nem keresztény alapú, hanem a történelem és mitológia pogány jósain alapszik, a jelenet számos aspektusa alkalmazható, mint keresztény példázat. Így figyelmen kívül hagyva a pogány elemeket, az Orákulum szimbolizálja "Isten Igéjét" a Szentírást. A bibliában a próféta kifejezés Isten szóvivőjére is használatos, a próféciára, vagy Isten igazságára.

A "kanalas fiúval" kapcsolatban:
Az elmélet, hogy "nincs kanál" nem megalapozott egy keresztény számára. A keresztény alapelvek szerint inkább: "Itt van ez a kanál, és Isten azt csinál vele, amit akar." Isten nem arra tanítja a keresztényeket, hogy tagadják a valóságot - hanem hogy értsék meg, a Teremtő Isten tartja kezében a valóságot és megerőltetés nélkül irányítja azt, úgy ahogy akarja! Így az Isten végtelen hatalmában / erejében és szeretetében való hit a kulcstényező, amikor a keresztény valamilyen látható akadállyal kerül szembe.

M: "A Mátrix nem tudja megmodani, ki vagy" mondta Trinity "És az Orákulum igen?" kérdezi Neo "Az más" biztosítja Trinity.
S: A keresztények számára a Szentírás életfontosságú igazságokat tartalmaz arról, hogy ő Krisztusban új teremtmény.

M: Morpheus elviszi Neot az Orákulumhoz.
S: Isten Szelleme elvezeti a keresztényt az Írások igazságára. (Jn 16:13, 17:17)

M: Morpheus elmondja Neonak, hogy az Orákulum vezető, "segít megtalálni az utat"
S: "az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra" (Jn 16:13) "Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága." (Zsolt 119:105) (Fontos megjegyzés: Morpheus kommentárja, hogy "Ne úgy nézd, hogy igaz vagy nem igaz" nem alkalmazható a Szentírásra! Az Írás központi célja, hogy tisztán közölje Isten irányadó mértékeit a jó és rossz vonatkozásában az emberiséggel.)

M: Később a helikopteres menekülésnél Morpheus azt fogja mondani Neonak "Más ismerni az utat, és más járni rajta"
S: Ez a kétértelmű kifejezés különféle módokon értelmezhető. Alkalmazhatjuk annak elmondására, hogy különbség van az út ismerete (Isten Szavának elméleti ismerete) és az úton való járás (annak alkalmazása) között. (Jak 1:23-25)

M: Morpheus: Az Orákulum "velünk van a kezdetek óta".
S: "Kezdetben vala az Ige, és az Ige Istennél volt" (Jn 1:1) Figyeljük meg, hogy Jézus a megtestesült Ige (Jn 1:14) ellentétben az Szentírás írott szavaival. Szelleme által ő írta a szavakat és az ő prófétái által kommunikált Isten az emberiséggel.

M: Az Orákulum ajtajánál Morpheus azt mondja Neonak "Én csak az ajtót tudom megmutatni. Neked kell bemenni rajta"
S: Amikor valakinek megmutatják Isten Szavát, ő kell válasszon, hogy elmegy és elfelejti, vagy meghallgatja és engedelmeskedik. A meghallgatás nem áldásos, ha a hallgató nem cselekszik aszerint. Átírva Krisztus hasonlatát: Aki hallja Isten Szavát és aszerint cselekszik, hasonlít a bölcs emberre, aki sziklára építi az ő házát, a vihar nem fogja elmozdítani. De aki hallja Isten Szavát és nem alkalmazza, az olyan mint a nem bölcs ember, aki homokra épít és a vihar lerombolja a házat. (lásd: Mt 7:24-27)

M: Morpheus az mondja, hogy "Ő azt mondaná, eleget tud." S: Az, hogy az újságok nem írnak meg minden egyes eseményt, amik a világban történtek, nem jelenti azt, hogy az újságok nem igazak. Hasonlóan, Isten szava igaz. Habár nem ír le mindent ami volt vagy lenni fog. Még János evangéliuma is ezzel ér véget: "De van sok egyéb is, a miket Jézus cselekedett vala, a melyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, a melyeket írnának." (Jn 21:25) Az igazság, amit Isten leírt Szavában elegendő az emberiség számára. Pontosan elmondja, hogyan lehet örök életünk - csak higgyünk Jézus Krisztusban, hogy megvált bűneinkből. A méreg ellenmérgének leírása csak az ellenméregről kell szóljon, nem kell megtanítson süteményt sütni. Az Orákulum csak azt mondja el Neonak, amit tudnia kell. Hasonlóan, Isten Szava arra készült, hogy elmondja az emberiségnek, amire most van szüksége. A keresztényeknek egy örökkévalóság áll majd rendelkezésre a többi dolog megismerésére.

M: Az Orákulum nem valami különlegesen néz ki, egyszerű és hétköznapi.
S: Az igazságnak nem kell hivalkodnia magával. A tartalom a lényeg, nem a csomagolás különlegessége. Még maga Jézus sem mint egy jóképű ember jött a földre. Ézsaiás 53:2 megjövendölte Jézusról "nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!". Isten nem szépséggel vagy karizmával akarja lenyűgözni az embereket, hanem az igazság lényegével. Isten szava a tökéletes igazság egyszerű csomagolásban.

M: Az Orákulum megjövendöli Neonak: "Ne izgasd magad a váza miatt" Neo megkérdezi: "Milyen váza?" éppen mielőtt leveri a vázát.
S: Az Orákulum képessége, hogy megmondja a jövőt természetfeletti - valami olyan, amire a gépek nem lesznek képesek.
Két párhuzam lehet itt:

 1. Isten természetfeletti hatalma
 2. Isten kegyelme és megbocsátása

1.) Isten Szava sok próféciát tartalmaz, legtöbbjük már beteljesedett, mások az idők végén fognak. Az ellenőrizhető próféciák mutatják Isten természetfeletti hatalmát és adnak nagy hitelességet Isten Szava más kijelentéseinek. Egy példa a beteljesedett próféciára Dániel könyvének 2. és 8. fejezete, ami pontosan megjövendöli négy világbirodalom sorrendjét: Babilon, Médo-Perzsia, Görögország és Róma. Ott van még a sok beteljesedett Ótestamentumi prófécia Jézusról - hogy Betlehemben fog születni, hogy Egyiptomból fogják kihívni (miután családja oda menekül Heródes mészárlása után), Názáretből fog jönni (ahol Jézus felnőtt miután visszatértek Izraelbe), stb. Istennek nyilvánvalóan megvan a képessége a jövő irányítására, ami vigasz a hívőknek és az Isten Szavában olvasható utasításokban való hitet ad.
2.) Miként Isten kegyelmes és megbocsátó, az Orakulum mondja, hogy "Ne aggódj [az eltört] váza miatt". Isten megfizetet minden keresztény bűnéért a kereszten. Egy keresztény végtelen kegyelmet kap hibáira, amint növekszik az Úrban. Ez nem jelent a bűnre való engedélyt, hanem a szolgálatra. Isten fegyelmezi lázadó gyermekeit, hogy kiigazítsa útjukat, és megkegyelmez a hibákért, amíg a gyermek próbálja jól csinálni.

M: "Hadd áruljak el egy kis titkot" mondja az Orákulum.
S: Isten igéje feltárja Isten titkait a keresztényeknek, amint megengedi nekik, hogy szellemileg megértsék a leírtakat. "Ímé titkot mondok néktek." (1Kor 15:51 és más helyek). Az Isten Szelleme iránti érzékenység döntő a keresztényeknek, amint Szavát olvassák. "Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által:mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is." (1Kor 2:10)

M: Az Orákulum megmutatja Neonak a latin közmondást: "Temet Nosce", ami azt jelenti: Ismerd meg önmagad! Azt mondja, amikor megismered önmagad "egyszerűen tudod, tetőtől talpig."
S: A Szentírás sok dolgot elmond egy kereszténynek arról, hogy ki van igazán Krisztusban. Az Isten Szavában való hit által a keresztény megtanulja, hogy nem csak tettesse, hogy új Krisztusban, hanem tényként tudja. Idővel és a több hit által ez a "tudás" automatikusság válik az érett kereszténynek és kulcsfontosságú az Istenben való erősödéséhez, ahogy Neo nem erőltetett "tudása" is teljes, nyugodt erőt eredményez a film végén.

M: Az Orákulum megvizsgálja Neot. Kiemelten megvizsgálja a fogát, szemeit és kezeit.
S: Habár az Orákulum cselekedete a pogány tenyérjóslásra erősen emlékeztet, párhuzamba állíthatjuk ezeket a 'vizsgálatokat' azzal, ahogy Isten Igéje vizsgálja a keresztényt. "Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." (Zsid 4:12) Ahogy Dávid király kérte Istent: "Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!" (Zsolt 139:23). Ahogy a test részeit átvizsgálja az Orákulum, a Bibliában a Példabeszédek könyve is tartalmaz sok intést a beszéddel (száj), a nézés tárgyával (szem) és a munkával, cselekedetekkel (kéz) kapcsolatban.

M: Az Orákulum biztosítja Neot "Van egy ajándékod ..."
S: Az egyik dolog, amit Isten Szava tesz, hogy megerősíti a megváltottság tényét a hívő lelkében. "Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van," (1 Jn 5:13) "Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." (Rm 6:23 b)

M: Így folytatja az Orákulum "Mintha várnál valamire, [...] talán a következő életedre."
S: Messiási hasonlatként lehetne a feltámadás megjövendölése, a Jn 12:14-hez hasonló. De a 'Neo mint keresztény' példázatban jelentheti azt, hogy a kereszténynek meg kell halnia önző élete számára (1Kor 15:29) és az új, Krisztusban lévő személyiség szerint kell élnie. "Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, [...] És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben." (Ef 4:22) "ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek." (Rm 8:13)

M: Az Orákulum figyelmezteti Neot, hogy egy nehéz választás előtt áll - neki vagy Morpheusnak meg kell halnia! Morpheussal kapcsolatban ezt mondja az Orákulum "Elveszünk nélküle". Figyelmezteti Neot: "választanod kell, Morpheus élete, vagy a tiéd".
S: Ebben a megrázó kinyilatkoztatásban az Orákulum szavai párhuzamosak a Szentírás két legnagyobb parancsolatával. Ha Morpheust Isten megjelenítőjének tekintjük (ahogy a történet több pontján is megtehetjük), a kijelentés, hogy "elveszünk nélküle" a legnagyobb parancsolatot adja Neonak: "Szeresd a te Istenedet teljes szívedből teljes lelkeddel és teljes elméddel. Ez az első és legnagyobb parancsolat" (Mt 22:37). Ha Morpheust az érett keresztény szerepébe helyezzük, aki segíti Neot (ebbe is könnyen behelyettesíthető a példázatokba Morpheus), akkor Neo választása, hogy letegye az életét a testvéréért, betölti a második legnagyobb parancsolatot: "[...] és a második hasonlatos hozzá: szeresd felebarátodat, mint önmagadat" (Mt 22:29). Ezzel beteljesíti azt is, hogy "Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket." (Jn 15:12)

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>
(cc) Fordította: Barna Zoltán, 2002. július; "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok" (Mt 10:8 b)