A Mátrix - egy cyberpunk példázat?

III. A Mátrix mint cyberpunk példázat

B) A példázat

Matrix1

A továbbiakban, ahogy a filmet ebből a nézőpontból elemezzük, az alábbi jelölést alkalmazzuk:

M: a Mátrix története
S: Szellemi párhuzam


5. TRANSZCENDENCIA Szembesítés, összeütközés, hódítás

5.a A KÜLDETÉS

M: Neo tudja, hogy vissza kell térnie a Mátrixba.

  1. megmenteni az embereket,
  2. harcolni az ügynökökkel.
S: Áttekintésként: Jézus felszólította a világban hagyott keresztények folytassák a munkáját: vezessék az embereket Istenhez; tudva, hogy ez magába foglalja a szellemi ellenségek elleni hadviselést is. Jézus imádkozott tanítványaiét - és minden hívőért a Jn 17:20-ban - Istenhez, az Atyához: "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. [...] A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; " (Jn 17:15-21) és újra "Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem [...] a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak." (Ef 6:12)

M: Tank így búcsúztatja Morpheust: "apánk voltál". Trinity röviddel később hozzáteszi "Morpheus feláldozta magát, hogy kijuss".
S: Az "apa" kifejezés két párhuzamot tesz lehetővé itt. Az egyik az Atya Isten, aki feláldozta Magát, hogy kijuthassunk a bukott világból ha elfogadjuk őt. Jézus mondta: "Én és az Atya egy vagyunk" (Jn 10:30), értve ezalatt, hogy az Atya halt meg a kereszten a Háromságtan értelmezése szerint (lásd még Ésa 9:6). Mint korábban megállapítottuk, Morpheus néha Istent ábrázolja a filmben - de nem abban az értelemben, hogy az ügynökök foglyul ejtik!

A másik értelmezés, hogy az "apa" egyfajta tanító vagy segítő (tanítvány képző), ami jobban beleillik ebbe a jelenetbe. Pál apostol tanítványát, Timótheust "az én igaz fiamnak a hitben" szólította (1Tim 1:2). Pál apostol gyakran volt üldözve vagy bebörtönözve szolgálata során, és Timótheus szolgált neki ezekben a helyzetekben, ahogy Neo is visszamegy Morpheusért.

M: Neo és Trinity elhatározzák, hogy kiszabadítják Morpheust, még ha az életükkel fizetnek is.
S: " Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért." (Jn 15:13)

M: Tank figyelmezteti Neot, hogy megkisérelni Morpheus kiszabadítását "öngyilkosság", és felsorolja a velük szembe álló erőket: egy katonailag ellenőrzött épület és három ügynök. Neo mindenképpen elindul.
S: A hit nem fontolgatja az akadályokat, Isten legyőzhet bármit. Ahogy Ábrahámnak mondták az Ótestamentumban "Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?" (Ter 18:14) "Ah, ah, Uram Isten! [...] semmi sincs lehetetlen előtted!" (Jer 32:17)

M: "Morpheus hitt valamiben és kész volt ezért az életét áldozni. Már értem, miért." - mondja Neo.
S: Egy kereszténynek meg kell érni ahhoz, hogy meg akarjon halni az Igazságért. Ahogy a régiek mondták "Ha nincs amiért meghalnál, akkor nincs amiért élj." Akarni meghalni az igazságért nem csak a fizikai halált jelenti, hanem naponként önmagunknak a meghalását, ahogy kívánjuk Krisztust követni.

M: "Ezért kell mennem." - folytatja Neo. "Miért?" kérdezi Tank. "Mert hiszek valamiben" - válaszol Neo.
S: Neonak mennie kell, mert hisz. Az igazi hit cselekvést igényel. A hit cselekedeteket eredményez, olyan természetesen, ahogy a tűz hőt eredményez. Egyesek állíthatják, hogy van hitük, de ha nincsenek ezt bizonyító cselekedeteik, akkor hitük sincs, vagy halott, hamis hitük van. (Jak 2:14-26).

M: Smith ügynök megpróbálja megtörni Morpheus hitét azáltal, hogy elmeséli neki, hogy ő az evolúció áldozata.
S: Az evolúcióelmélet, ami az embert közönséges állattá minősítette, nem Istentől van. "Kezdetben teremté Isten az eget és a földet." (Ter 1:1, stb.) Sátán megpróbálja veszélyeztetni a keresztények hitét az evolúció hazugságával.

M: Smith ügynök elmondja, mennyire gyűlöli az emberiséget és mennyire szeretne megszabadulni ebből a börtönből, a Mátrixból!
S: Sátán gyűlöli az emberiséget, a legteljesebb gyűlölettel. És ahogy Smith ügynök, Sátán sem szabad. Isten már korlátozta Sátán tevékenység, és Sátán számára csak rosszabb jön. Jelenleg talán Sátán még időnként szólhat Istenhez (Jób 1 és 2 rész), de az utolsó napokban Isten a földre korlátozza őt (Jel 12 rész) [Az általánosan elterjedt értelmezés szerint ez már megtörtént - a ford. megj.] Isten végült még inkább korlátozza Sátánt: az örök tűznek tavába (Jel 20:10).

M: A hajóban Tank bátorítja a megkínzott Morpheust.
S: A keresztényeknek bátorítaniuk kel egymást a szellemi harcban. Tank cselekedete jelképezi az egymásért való imát is, ami egy hatásos fegyver a szellemi háborúban (Jak 5:16).

5.b A KÍNZÁS

M: Neo és Trinity berontanak a katonai épületben, elpusztítják az őröket a hallban és a tetőn. Brown ügynök "megszállja" a tető parancsnokát (Kim hdgy.). Amikor Trinity lelövi Brownt, Kim hadnagy teste hal meg.
S: Nincs semleges terület Isten és Sátán között. Aki nem hisz Istenben, az alapértelmezésben a világrendszer barátja. Isten ítélete a bűn ellen igazságos; mi elfogadjuk Krisztustól, hogy átvette a bűneink büntetését, vagy ha elvetetjük őt, akkor mi viseljük a bűn ítéletét magunkon. Így amikor Isten harcol a gonosz ellen, aki nem Isten szövetségese Krisztus által azt nem tekintik 'ártatlannak'. Elpusztul, mint az ellenség (ügynökök), még ha 'elfelejti is', hogy az ellenséget szolgálja. Az emberek a Mátrixban nem ismerik az ügynökök igazi természetét - de az ügynök rabul ejti és leuralja mégis őket! Épp így, ha valaki nem hisz Isten létében az általában nem hisz Sátánéban sem - de ettől még mindketten léteznek! Nincs semleges terület. Kim hdgy. jelképezhet bárkit, akit megszáll az ellenség. Habár egy ügynök használta, Kim hdgy. hal meg a jóval való harcban. Ahogy Jézus figyelmeztetett: "A ki velem nincsen, ellenem van" (Mt 12:30)

M: Miután Neo kiszabadítja, Morpheus ezt mondja neki: "Ez a különbség az út ismerete és az úton való járás közt."
S: (Lásd az erről szóló kommentárt az Orákulumnál tett látgatásnál)

M: Neo ahelyett, hogy elfutna Smith ügynök elől a metróban, Neo szembe fordul vele.
S: Egy keresztény nem hátrál meg Sátán elől, hanem ellenáll hitben. (Ef 6:13) [De nem harcol ellene, hanem Isten védelmét kéri! - a ford. megj.]

M: Ahogy Neo kiáll, Morpheus megjegyzi "Kezd hinni."
S: Az Istenben való hit a keresztény(ség) gerince. "Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!" (1Kor 16:13)

M: Smith ügynök és Neo küzdenek a metróban. A filmben mindvégig természetfölötti erőt és sebességet mutatnak az ügynökök. Amikor emberek harcolnak ellenük a Mátrix törvényei szerint [természeti törvények], az ember veszít. Az ütés fáj, a lövedék megöl, a gravitáció vonz. De amikor Neo az Igazság szerint harcol, felülemelkedik a Mátrix hazugságán és legyőzi az ellenséget.
S: Mi nem harcolhatunk a bűn és a szellemi erők ellen testi képességekkel, mint akaraterő, politikai manőverek, társadalmi szerződések, emberi bölcsesség stb. által. De amikor a keresztény szellemi fegyvereket használ, győz. "Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására" (2Kor 10:3) [A további versekből kiderül, hogy ez nem a Sátán elleni közvetlen harcról szól! - a ford. megj.] A szellemi fegyverek a hit, a Szentírás, a Szent szellem és sok más.

M: A földalattiban folyó harc során Smith ügynök "Mr Anderson"-nak nevezi Neot négy alkalommal. Smith próbálja Neo régi 'Mátrixos' nevét használni, hogy lerombolja a hitét, azt mondva, hogy ugyanaz, mint volt. Neo kijelenti: "A NEVEM NEO!" és a harc ezen fordulójában legyőzi Smith ügynököt.
S: Sátán, a bűn és a bukott világrendszer mindig megpróbálja elérni, hogy a keresztény azt gondolja, hogy ő még mindig régi önmaga, megtagadva, hogy új teremtmény a Krisztusban való hit által. De a kereszténynek nem látás vagy félrevezetés szerint kell járnia. Az Isten igazságában való hit szerint kell járnia, ami erőt ad neki, hogy ellenálljon a hazugságoknak és győzedelmesen járjon.

5.c A GYILKOS

M: A 303-as szobánál Smith ügynök lelövi Neot és megöli. Amikor Neo elesik, Trinity megmondja neki, hogy szereti őt. Megcsókolja, ezáltal újraéled és győz a harcban.
S: Trinity szeretete (aki itt az isteni Háromságot jeleníti meg) életben tartja az új embert (Neo), még ha a halál meg is érintette. "Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban." (Rm 8:38, 39) "Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy" (Zsolt 23:4)

M: A halálos veszély ellenére Trinity megmutatja nyugodt hitét az igazságban - hogy habár Neo meghalt, ő biztos az igazságban, hogy nem marad halott, mert meg volt prófétálva, hogy Neo AZ, aki meg fogja szabadítani az emberiséget.
S: Ha most Trinityt mint egy egyszerű személy megtestesítőjét tekintjük, ez a jelenet párhuzamos egy személynek Krisztusban és az ő feltámadásában való hit általi megváltásával. "Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol." (Rm 10:9). Ez egyben az Isten Szavában (Orákulum) való hit is egyúttal. Ahogy Trinity a filmben, Ábrahám az Ótestamentumban hasonló hitet mutatott hasonló helyzetben. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy 1) fia, Izsák nagy nemzet atyja lesz, és ugyanakkor 2) azt mondta Ábrahámnak, hogy ölje meg Izsákot.

A Zsidókhoz írt levél 11. fejezete megmutatja, hogy Ábrahám levonta a következtetés, úgy érvelve, hogy 1) ha fia, Izsák nagy nemzet atyja kell legyen, akkor 2) Isten fel fogja támasztani Izsákot a halálból. Így aztán hittel Isten rendelése szerint cselekedett - de Isten megakadályozta Izsák feláldozását, viszont Isten nem akadályozta meg az ő Fiának, Jézus Krisztusnak feláldozását, amit Ábrahám prófétailag előárnyékolt. Isten bizonyítva látta Ábrahám hitét a feltámadásban - megmutatta, milyenné kell válni egy keresztény embernek (Lásd Rm 10:9 feljebb)

M: "Neo, én már nem félek. Az Orákulum mondta...."
S: Az Isten igaz szavában való hit elűzi a félelmet.

5.d A MESTER

M: Neo újraéled és Smith ügynök rálő. Neo megállítja a lövedékeket a levegőben a hittel [az igazságban állva].
S: Ez szó szerinti ábrázolása ennek "fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok" (Ef 6:16) "Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés" (Ésa 54:17).

M: Ahogy Neo végignéz az előcsarnokon, most látja a Mátrix kódját - az adatok zöld áramlatát. Ez tudtunkra adja, hogy teljesen úgy látja a Mátrix világát, ahogy az valójában van.
S: Isten megértést ad egy kereszténynek Szent Szelleme és Szava által, hogy megítélje a dolgok természetét. "Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja" (Jn 3:3), vagy foghatja fel a hamis és múlandó voltát a bukott világnak, amivel szemben áll. Szintúgy, Sátán tekintetében (az ügynökök), a keresztények "jól ismerjük az ő szándékait" (2Kor 2:11).

M: Neo nem fizikai harcban pusztítja el Smith ügynököt, hanem beléhatolva.
S: A szellemi ellenségekkel nem testi értelemben kell harcolni, hanem szellemiben: ima, hit, Istennek való alárendeltség, Isten Szavának használata, igazság, Isten Szelleme által irányítva járás stb. Isten nagyra tartja ezeket a fegyvereket és hatalmasan használni fogja az ellenség ellen. "Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk." (2Kor 10:3) [Lásd a fentebbi megjegyzésemet - a ford.]

M: Ennek a résznek a summája: Amikor Neo feltámad, Trinity utasítja: "Kelj fel!" Neo engedelmeskedik és feláll. Az ügynök rálő Neora, aki azt mondja "Nem!" és megállítja a lövedékeket a levegőben a hitben állva. Neo elpusztítja Smith ügynököt és a többi ügynök elmenekül.
S: Ez a rész szó szerinti ábrázolása ennek: "álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek." (Jak 4:7)

M: A film kezdetén Trinity a 303-as szobában volt. Neo szobája a 101-es volt. Neo most a Mátrixot a 303-as szobából hagyja el.
S: Talán megengedhetjük, hogy a 3 Istent jelképezze (az Atya, a Fiú és a Szent Szellem háromságát); az 1 jelképezheti az elbukott embert, aki alacsonyabb, magányos és Istentől elválasztott. Amikor Neo a történet végén a 303-as szobában van, ez azt mutatja, hogy teljes utat járt be a megváltatlan embertől (1) az Istennel megbékéltig (3).

M: Neo egy telefonba beszél a film végén, azt mondja, hogy elmegy és megmutatja az embereknek az igazságot és szabaddá teszi őket.
S: Jézus minden kereszténynek azt a megbízatást adta, hogy osszák meg az ő igazságát az elbukott világgal, hogy az emberek így szabaddá lehessenek a bűntől és a haláltól a Krisztusban való hit által.

M: A dal, ami a filmben szól, amikor Neo leteszi a telefont az Ébredj fel! című a Rage Against The Machine (A Gép Elleni Düh) együttes előadásában.
S: Ideillő cím. Egy keresztény megbízatása, hogy használja Isten mások alvásból való felébresztésére, ahogy Trinity is azt üzente a film elején Neonak, hogy "Ébredj!". Az együttes neve utalhat Isten haragjára a megromlott világ felé.

M: Az utolsó jelenetben Neo győzedelmesen felemelkedik az égbe. Vesd össze ezt a korábbi tériszonyával!
S: Neo felemelkedése az égbe jelképezheti egy keresztény Istennel való létét, miután földi élete véget ér (Jn 14:1-3). Szintén, amikor a történelem véget ér, Isten elragadja a keresztényeket az égbe (1 Thess 4:25) [Ennek pontos időpontja - a történelem/a világ végén vagy előbb, - nem olvasható ki a Bibliából -- a ford. megj.] Neo most már nem fél a magasságtól, valóban győzedelmeskedett a hit által. Figyeld meg, hogy Neo felfelé néz, mielőtt elszáll - jelképezve az Istenre, nem pedig az akadályokra való összpontosítást.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>
(cc) Fordította: Barna Zoltán, 2002. július; "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok" (Mt 10:8 b)