Az összegyülekezésről ne feledkezzetek el

Írta: Dale Ratzlaff

Az egyik kérdés, amit újra és újra feltesznek nekem a Hetednapi Adventista Egyházat elhagyó emberek az az, hogy melyik gyülekezetet ajánlod nekem, hogy oda járjak? Vagy: Úgy néz ki, nem találok olyan gyülekezetet, ahol kellemesen érzem magam.

Carolyn és én teljesen együttérzünk azokkal, akik a szükségleteiknek megfelelő gyülekezet keresésének nehéz időszakát élik át. Amikor lemondtam a Christian Community Church (Keresztény Közösségi Gyülekezet) pásztori posztjáról néhány évvel ezlőtt, azt gondoltuk, hogy továbbra is ott folytathatjuk majd az imádatot. Azonban nem sokára az új vezetőség elkezdte növelni a dicsőítő zene hangerejét annyira, hogy már nem tudtuk elviselni. Ekkor elkezdtünk más gyülekezeteket meglátogatni, remélve, hogy találunk egy jót. Sok olyat találtunk, ahol elégedettek voltunk a pásztorral, de a dicsőítő zene túl rockos, túl hangos volt, vagy annyira hosszadalmas volt, amennyire csekély volt annak értelme. Ellátogattunk olyan gyülekezetekbe is, ahol a pásztor nagyon befolyásos volt és úgy éreztük, nem jól érti az evangéliumot. Három gyülekezet is volt, amihez majdnem csatlakoztunk, de egyik esetben sem voltak teljesen megfelelők számunkra. Kezdetben Mark Martin Calvary Community-ját túl nagynak éreztük (8000 fős) számunkra. Azonban megpróbáltuk és nagyon elfogadhatónak találtuk. Mark egy áldott szónok és szilárdan megragadta az evangéliumot. A dicsőítő csapata igazán kiváló, mélyen átérzett dicsőítők. Több száz ember töltötte meg a felnőttek imádati központját és egy vasárnap esti szolgálattal igazán hatást gyakorolt Phoenix városára. Öt karácsonyi Istentiszteletet tartott és amelyiken ott voltunk, az teltházas volt és több mint 25 ember döntött először Krisztus mellett. Nagyon szerencsésnek éreztük magunkat, hogy ismét találtunk egy jó gyülekezetet. Ennek a cikknek a végén fogok néhány dolgot javasolni a jó gyülekezetet keresőknek.

Mi, akik szigorú szombat-tartó háttérből jöttünk egy dolgot megbecsülhetünk a szombattal kapcsolatban. Időt ad arra, hogy figyelmünket Istenre összpontosítsuk. Miközben az új szövetség nem köt minket különleges időpontokhoz és helyekhez, kétségkívül hangsúlyozza a rendszeres összegyülekezés és az Úrral töltött idő fontosságát.

Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő [út] gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felett: járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, a ki ígéretet tett, és ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.
Zsid. 10:19-25

A fent idézett szakasz számos figyelmeztetést ad és hiszem, hogy azt is elmondja nekünk, hogyan tartsuk meg ezeket. A következők segíthetnek:

A közösség szükséges a hithez

Minden kereszténynek meg kellene értenie, miért olyan fontos a rendszeres keresztény összejövetel és a rendszeres Istennek szánt idő. Az új szövetségben meg vagyunk váltva, nem cselekedetek, hanem hit által.

És hit nélkül lehetetlen tetszeni Neki, aki Istenhez jön, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik keresik Őt.
Zsid. 11:6
A hit hallásból van és a hallás Krisztus igéje által
Róm. 10:17

A korai egyháznak élő hite volt az Úrban. Ez a rövid de fontos leírásunk van tevékenységükről:

A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek. És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.
Apcs. 2:41,42

Krisztus jelen van a keresztény közösségben

Jézus azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, Ő ott lesz közöttük (Mt 18:20). A feltámadott Úr megjelenései pedig - legtöbb a hét első napján - arra szolgáltak, hogy megtanítsa nekünk ígérete igazságát. Amikor a keresztények összegyűlnek az Úr Vacsorájának megtartására, az Ő jelenléte nyilvánvaló, különösen a kenyér megtörésében. Ma egy világi kultúrában élünk és folyamatosan bombáznak olyan információkkal, amelyeknek célja a hitünk aláásása. Annak érdekében, hogy legyőzzük ezt, figyelnünk kell arra, hogy rendszeresen táplálkozzunk Isten Ígéjével. Ez csak akkor van, amikor összegyűlünk más keresztényekkel, hogy kövessük a Zsidók 10 figyelmeztetéseit. Szükségszerű, hogy a keresztények rendszeresen összegyűljenek megtapasztalni a feltámadt Úr jelenlétét.

A közösség szükséges a személyes növekedéshez

Az új szövetségben a Szent Szellem tölti be azt a helyet, ami a törvényé volt az ószövetségben. A Szent Szellem irányítja a hívőket abban, hogyan teljesítsék az új szövetség törvényét, a szeretetet. Úgyhogy Pál gyönyörű fejtegetését a szeretetről az 1 Kor 13-ban a 12. és a 14. fejezet közé iktatva találjuk, mely két fejezet a Szent Szellem ajándékairól szólnak. Ezekben a fejezetekben Pál megmutatja, hogy minden kereszténynek van valamilyen ajándéka a Szent Szellemtől. Annak érdekében, hogy ezek az ajándékok működjenek, a gyülekezet össze kell gyűljön, hogy Krisztus testévé váljanak. Cak a hívők közösségében van, hogy a Szent Szellem vezessen minket azzá válnunk, amivé akarja, hogy legyünk. Minden keresztény egy testrészhez hasonlít, minden keresztény szolgál a másiknak és szolgálatot fogad el Krisztus testének többi részétől. Utolsó, halála előtt tanítványaihoz intézett beszédében Jézus ezt mondta: "Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképpen én szerettelek titeket." Ahogy a "Törvény könyve" értelmezte és alkalmazta a törvénytáblákat az ószövetségben, úgy a levelek is értelmezik és alkalmazzák a szeretet törvényét az új szövetségben. Az egymás szolgálata egy példa erre az értelmezésre és alkalmazásra. Egymás szolgálata nem választás kérdése, ha meg akarjuk tapasztalni a hiteles kereszténységet. Következzék egy részleges lista az egymás szolgálatával foglalkozó újszövetségi szakaszokból, melyek segítenek vezetni minket egymás szolgálatában:

Miközben a keresztényeknek össze kellene gyűlniük hetente imádati szertartásra, egy másik szolgálat gyakran jobban működik kis házi csoportokban, ahol a hiteles, erőteljes kereszténység valóban élő.

A pásztori tanítás szükséges a szellemi növekedéshez

Nem minden kereszténynek van elég gyakorlata, ideje vagy képzettsége, hogy alapos Bibliatanulmányozó legyen. A pásztor kötelessége, hogy felkészítse a szenteket a szolgálatra, Krisztus testének építésére (Ef. 4:12). Ezért fontos a keresztényeknek, hogy hetente tanítást kapjanak valakitől, akinek elég ideje és képzettsége van, hogy kiássa a Bibliai igazságok drága kincseit és megtisztítsa, hogy lássuk fontosságát napjainkban. Ez nem jelenti azt, hogy a keresztények vakon követik, amit a pásztor mond. Azt sem jelenti, hogy egy keresztényt nem vezethet egyénileg a Szent Szellem bibliatanulmányozásában. Sőt, a keresztény vizsgálja meg az Írásokat önmaga, hogy lássa, igaz-e, amit a pásztor tanít. (ld. Apcs 17:11). De a keresztény, aki nem látogatja rendszeresen a bibliatanulmányozást és a gyülekezetet, kezd elsatnyulni személyes növekedésében. A mi Urunk azt akarja, hogy mindannyian megtapasztaljuk a hiteles, erőteljes kereszténységet, ezért pásztorokat ad vezetőkül.

Nemrég Mark Martin mondott egy szemléltetést, hogy a karácsonyi vásárláskor mindahányszor venni akart valamit, egy új alkalmazott volt a pénztárban, aki nem tudta, hogyan végezze munkáját. Elmesélt egy tapasztalatot, amikor türelmesen várt húsz percig, mire a pénztáros kitalálta, hogyan számlázza le helyesen az árut. A Szent Szellem ezt a szemléltetést arra használta, hogy figyelmeztessen engem arra, mennyire türelmetlen lennék hasonló helyzetben. Általában egy ATM-en intézem pénzügyeimet a Wells Fargo Banknál a Safewayban ahol kereskedünk. Egy fiatalember szolgált ki, akit láttam korábban is átutalásokat végezni. Megért, hogy húzzam át a bankkártyámat a gépen amikor fizettem, és üssem be a PIN kódomat, amit megtettem. Az átutalás több mint ezer dollár volt és kb ötszáz volt a számlámon az átutalás előtt. Az utalás után kiállítottam egy 300 dolláros csekket és átadtam ugyanannak az ügyintézőnek. Újra elkérte a bankkártyámat amit átadtam, aztán a személyimet kérte, amit megmutattam neki levéltárcám ablakán át. Lemásolta a számát és születési dátumomat. Aztán megkért, hogy vegyem ki, hogy megvizsgálhassa. Azt mondta, biztos akar lenni abban, hogy nem hamis. Kivettem a személyit, átadtam neki és azt mondtam: ez ostobaság. Biztosított róla, hogy ez az én védelmemben van. Biztosan kivetítettem frusztrációmat ezzel a törvényeskedő, meggondolatlan viselkedéssel valakivel szemben, aki ismer engem.

Azonban amikor Mark elmondta, hogyan tudott türelmesen várni az új pénztárosra, a Szent Szellem felhasználta arra, hogy figyelmeztessen, hogyan hibáztam el a Szent Lélek gyümölcsét, a türelmet működni hagyni életemben. Ott a gyülekezetben megvallottam mulasztásomat. Isten felhasznált minket, hogy segítsünk egymásnak éretté válni. Könnyű azt gondolni, hogy megengedhetjük a szeretet tulajdonságát életünkben anélkül, hogy közösségben lennénk más keresztényekkel, azonban nem ez Isten terve.

Tekintsünk át most újra a cselekvések listáját és látni fogjuk, hogy szükségünk van egymásra, ha növekedni akarunk, ahogy Isten szeretné azt.

A közösség szükséges az evangelizáláshoz

Az egyház az egész világon megbízatott az evangélium hirdetésével (Mt 28:18-20) A hívők közössége fontos szerepet játszik az egyház terjeszkedésében. Gyülekezet küldte ki Pált és Barnabást misszionáriusi útjára (Apcs 13:1-3). A Filippi-i gyülekezet több alkalommal küldött pénzt Pálnak, hogy több időt tölthessen az evangélium hirdetésével (Fil 4:15,16). Habár a Life Assurance Ministries (Élet Bizonyossága Szolgálatok) nem gyülekezeti közösség, mindamellett olvasóink bőkezűen támogatnak, úgyhogy el tudtuk küldeni Greg Taylort Ugandába, támogatunk öt pásztort Ugandában és száz Bibliát is küldtünk nekik, hogy használják szolgálatukban. Az Új Szövetség nem szól egy olyan keresztényről sem, aki a közösségen kívül lenne. Még amikor börtönben voltak is, az újszövetségi keresztények leveleket írtak, hogy bátorítsanak másokat kitartani a Krisztusba vetett hitben (2 Tim 4). Akik nem voltak börtönben, látogatták és bátorították azokat, akik ott voltak. (Fil 2:25). A dinamikus újszövetségi élet alapja a kapcsolat. És a rendszeres közösség előfeltétele ennek a kapcsolatnak. Így az újszövetségben bemutatott közösséggel még Pál bebörtönzése is nyereség volt az evangélium terjedése számára.

Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangyéliomnak; annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt;
Fil 1:12,13

A közösség szükséges az imádathoz

Igaz, hogy a keresztények egyedül is imádhatják Istent.

Annakokáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.
Zsid 13:15,16

De ugyanígy igaz, hogy a keresztények teljes, közös imádatot csak más keresztényekkel együtt tapasztalhatnak meg. Az Apcs 4:24-30-ban beszámolót kapunk arról, hogy a gyülekezet felemelte hangját Istenhez egyhangúlag. Ezért szükségszerű, hogy a keresztényeknek legyen rendszeres időben imádatuk. Szükségszerű, hogy összegyűljenek azért, hogy erősödjenek a hitben, találkozzanak Krisztus jelenlétével, a személyes keresztényi növekedésért, a királyság terjeszkedéséért és a közös imádatért.

Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, Azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő [út] gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felett: járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, a ki ígéretet tett, és ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.
Zsid 10:19-25

Észre kell vegyük azonban, hogy vannak időszakok, amikor a körülmények távol tartanak minket a rendszeres összejöveteltől. Egészség, távolság, bebörtönzés vagy a megfelelő gyülekezet hiánya és sok más körülmény megakadályozza a gyülekezetlátogatást, habár szeretnénk azt. Ezekben a helyzetekben nem kellene bűntudatot éreznünk, inkább keressük a közösséget Istennel imában. Azt gondoljuk, a Jelenések Jánosa, az apostol Pál, John Bunyan és mások, akik börtönben vagy elszigetelten voltak, szoros közösségben álltak Feltámadt Urukkal a Szent Szellem vigasztaló jelenléte által.

A jó gyülekezet ismertetőjegyei

Visszatérve a kérdésre, amit sokan feltettek: melyik gyülekezetbe kéne járnom? Amikor Carolynnal új közösséget kerestünk, azt csináltuk, hogy sok megfelelőnek feltételezett gyülekezetbe ellátogattunk. Íme, amit kerestünk:

1. Biblikus tanítás.

Úgy véljük, hogy akik a szövegösszefüggést tekintetbe véve tanítanak vagy prédikálnak, inkább tanítják Isten teljes tanácsát, nem csak 'kedvenc lovukon lovagolnak', és elkerülik a bizonyíték-vallásosság csapdáját. A pásztornak tisztességesen kell bánnia a Szentírással, nem csak egy vagy két írásszöveget idézni és meglovagolva azokat saját teológiai utazásra menni. A tanításnak gyakorlati módon alkalmazhatónak kellene lennie a mindennapi életben. A szemléltetések és egy kis humor világosabbá teszik az igazságot és még élvezetesebbé a szolgálatot.

2. Evangéliumközpontúság.

Talán a legfontosabb ismérve a jó gyülekezetnek, hogy megállapíthatóan evangéliumközpontú legyen. Habár sok jó figyelmeztetés van, amit Isten Igéjéből kapunk, hit által vagyunk megváltva. Ha a pásztor a gyülekezetet sok olyan dologgal bosszantja, amit a megváltáshoz meg kell tenniük, legyen ez a vészjelző. Kegyelemből, a Jézusba vetett hit által vagyunk megváltva és pont. Bármi, amit utána teszünk, az a megváltás eredménye, nem pedig feltétele.

3. Értelmes dicsőítés

Napjainkban a dicsőítés nagy része zene, stílus, hangerő, tartalom, stb. Olyan zenét szeretünk, ami nem disszonáns, van dallama, aminek követhető a szövege, és ami a szent Istennek való alárendelődésünket fejezi ki. Az igazi dicsőítés Istenre irányul, nem a gyülekezetre. Néha-néha találtunk olyan gyülekezetet, akiknél szabályozottnak éreztük a dicsőítést.

4. Vidám, barátságos emberek

Az egészséges gyülekezet vidám, barátságos emberekből áll. Ha a gyülekezet hideg, nem őszintén üdvözölnek és az emberek kiégettnek tűnnek, akkor lehet, hogy az egy törvényeskedő gyülekezet, amit nem szeretnél látogatni.

5. Hitelesség

Néhány gyülekezetben, amit meglátogattunk, vallásos külsőségek és öltözet voltak, talán még a hangszínüket és viselkedésüket is megváltoztatták. Általában ezek a gyülekezetek azok, amiktől igyekszel óvakodni. Keress 'valódi' embereket a pásztorok, a vezetők és a tagok közt. Biztos, hogy sok gyülekezetet, ahol Krisztus egyszerű evangéliumát hirdetik, látogatnak éretlen keresztények, és ez jó. Azonban a vezetőknek éretteknek és 'valódiaknak' kellene lenniük.

6. Nyitott, nem félrevezető

Óvakodj azoktól a gyülekezetektől és összejövetelektől, ahol nem mondják el becsületesen az elején, kik ők. Néhány szekta nemes nevekkel álcázza valódi azonosságát azért, hogy azt gondold, ők a kereszténység fő áramlatához tartoznak, holott nem. Ez különösen igaz az evangelizáló és az ébredési összejövetelekre.

7. Hangoztatott tantételek

Kérdezz rá a gyülekezet teljes tantételi nyilatkozatára. Azt figyeltük meg, hogy egy gyülekezetnek néha van egy tantétel-gyűjteménye a látogatók számára, és egy másik a színfalak mögötti használatra, ami további információkat tartalmaz.

8. A kérdezés szabadsága

Minden gyülekezetnek joga van tisztán meghatározni, mit hisznek igazságnak. Néhányan nem szeretnének kérdéseket hallani megalapozott tantételeikről. Azonban hisszük, hogy becsületes kérdéseket feltenni egészséges nem csak a kérdező, hanem az egész gyülekezet számára is.

9. Nagyok és kicsik

A jó gyülekezet nagyobb hangsúlyt helyez a jelentősebb dolgokra és kisebbet a jelentéktelenebbekre. Találj olyan gyülekezetet, ahol Krisztus evangéliumára összpontosítanak, és arra törekednek, hogy segítsenek a tagoknak Krisztus teljesen odaszánt követőinek lenni.

10. Rugalmasság a homályos területeken

Sok területe van a keresztényi hitnek, amelyről nem találunk tiszta Meghatározást, és amiben becsületes keresztények több, mint egyféle következtetésre jutnak. Ez magába foglalhatja az utolsó napok eseményeit, a nyelveken szólást, a korlátozott bűnhődést, stb. Hiszem, hogy ahol a Biblia világos, ott bizonyosak lehetünk. Ahol a Biblia nem világos, ott óvatosaknak kell lennünk. Maradj távol az olyan gyülekezetektől, ahol a Szentírás egy homályos részét illetően megadják saját definíciójukat, és mindenkire ráerőltetik a véleményüket. Ez a szekták receptje. Olyan gyülekezetet keress, ahol személyes szabadságod van a nem-lényeges dolgokban.

11. A növekedés lehetősége az egész család számára

Ez több dolgot magába foglalhat, mint a kis bibliatanulmányozó/növekedési csoportok, férfiak beszámoló-csoportjai (az utóbbi kettő speciálisan az angolszász nyelvterületre jellemző gyülekezeti fórum), nők szolgálati funkciói, ificsoportok, gyerekszolgálat, stb. Fontos, hogy a biztonság és az elszámoltathatóság a pásztori vezetés fő területei.

12. A távozás szabadsága

Egy egészséges gyülekezet és pásztori vezetés fenyegetés nélkül megengedi a közösség elhagyását. Igaz, ott egészséges családi kötelék kell legyen a tagok és a pásztori vezetés közt. Azonban, amikor a gyülekezeti vezetés vissza akarja tartani a távozni akaró embereket, az elmenők ellen beszélnek, és úgy tesznek, mintha ők birtokolnák az embereket, az egészségtelen lehet. A jó gyülekezetvezető buzdítja az embereket, hogy elmenjenek, ha jobban szolgálhatnak egy másik gyülekezetben, vagy akár más egyházban.

Nincs tökéletes gyülekezet. Úgyhogy valaki kénytelen lehet olyan gyülekezetet látogatni, amivel nem ért egyet mindenben. Még Krisztus tanítványai csoportjában is voltak problémák és a gyülekezetekben is, melyeknek Pál írt. Amikor egy gyülekezethez csatlakozunk, a növekedést kell keresnünk a többi taggal való kapcsolatunkban, és engedni a Szent Szellemnek, hogy segítsen szeretni a ridegeket, éretleneket és tőlünk különbözőket. Ez a kereszténység lényege.

Talán a legfontosabb dolog a gyülekezetkeresés közben Isten vezetését kérni. Tekintsd át a fenti listát és imádkozz a Szent Szellem vezetéséért.

Ratzlaff, Dale: Forsake Not Your Assembling, in Proclamation (Volume 4, Issue 1, January/February, 2003), [Fordította: Barna Zoltán]