Az Őrtorony Társulat és Johannes Greber

Ki volt Johannes Greber?

Johannes Greber

Johannes Greber (1874-1944) németországi katolikus pap volt, aki a betegek gyógyítása céljából létrehozta a Segítő Szövetséget (1918). 1923-ban meghívták egy 'magán-Istentiszteletre', ahol addigi hitével teljesen ellentétes dolgokat hallott 'Isten egy küldöttétől'egy médium által. Ennek és későbbi tapasztalatainak hatására kilépett a katolikus egyházból, majd kivándorolt az USA-ba, ahol gyógyító Istentiszteleteket tartott, lefordította az Újszövetséget - mindezt a szellemvilágból kapott üzenetek segítségével.Életútját, tanításait a Kapcsolat a szellemvilággal - törvényei és célja Egy katolikus pap élményei c. könyvében foglalta össze (az alább J.G.-vel jelölt idézetek ebből származnak.)

Honnan származnak a könyvében leírt tanítások?

Semmiképp sem Istentől. Ő a Szent Szellemet küldte el, hogy a híveket az ihletett és megőrzött Szentírás segítégével tanítsa (Jn 13:16). A Szentírás tiltja a médiumok igénybevételét. Figyelmeztet, hogy az 'utolsó időben' hamis próféták lépnek fel, akik sokakat elszakítnak a hittől (1Tim 4:1).

Vajon lehetséges, hogy a démoni tanító néha igazat mondott Grebernek?

Sátán a hazugság atyja, még akkor is hazudik, amikor kérdez (1Mz 3:1). Isten mindig igazat mondott a tanítványainak, a keresztényeknek úgy a Szentírásban, mint a Lélek vezetése által. A kereszténység általánosan elfogadott tantételeit nem népszavazás vagy a többség ereje döntötte el, hanem Isten Szelleme vezette el azokra a hívők sokaságát - olykor egymástól függetlenül.

Honnan származnak az Őrtorony Társulat tanításai?

Saját kijelentésük szerint: "Jézus azt mondta, hogy felkent követőinek csoportja formájában 'hű és értelmes szolgája' lesz a földön, és ezt használja fel eszközként arra, hogy a hit háza népét ellássa szellemi táplálékkal (Máté 24:45-47)" (Érveljünk ... 199.o) (Ez az 'hű és értelmes szolga' Jehova Tanúi irányító szervezetének az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatnak (Watchtower Bible and Tract Society) irányítását és isten eredetűnek mondott tantételeik kialakítását végzi napjainkban is.)

Véletlen egybeesés csupán?

Az Őrtorony társulat korábban Greber Újszövetség fordítására (is) hivatkozva fordította így a Jn 1:1-et: 'az Ige isten volt'. 1983-ban -joggal- elhatárolódtak tőle, mondván: megtudták, hogy spiritiszta volt. Csakhogy ezt korábban is tudták ... Részleteket lásd: Szalai András: Jehova és a szervezet (Apologia, 2001)

Most vizsgáljunk meg néhányat Greber (J.G) és Őrtorony (WT) nézetei közül és vessük ezeket össze a Biblia tanításával.

Tanítások Istenről

Istennek helyhez kötött teste van

Az anyag a szellemi dolgok képe. És ahogy minden anyagi dolognak is van formája és alakja, éppúgy minden szelleminek is, tehát Istennek is. ... Mivel Istennek van alakja, a szellemek láthatják.
258,259.o
A szellemi személyek (Isten, Krisztus, az angyalok) testei dicsőségesek.
Insight on the Scriptures p. 348
Jehovának van teste, de nem olyan, mint nekünk, "Szellem az Isten" - mondja a Biblia (János 4:24). A szellemi lét egy, a mienknél sokkal magasabb létforma
Mit kíván meg tőlünk Isten? 2.3 fejezet

Biblia: A szellemi lényeknek helyhezkötött testük van (egyszerre csak egy helyen lehetnek, ld. pl. Dán 10:13,20). Isten azonban nem ilyen, ld. a következő pontban.

Isten nem mindenütt jelenvaló

Mivel pedig Istennek személyisége és alakja van, nem oly módon van mindenütt jelen, ahogy ti gondoljátok. ... mint szellemi személyiség nincs mindenütt.
259.o
Az igaz Isten nem mindenütt jelenvaló, mivel ő azt mondta, van [tartózkodási] helye.
Insight on the Scriptures p. 969

Biblia: Összhangban a Mt 6:6, 1 Mz 1:1, Pl 15:3, Apcs 17:28 bibliaversekkel Jehova egyszerre több helyen tud lenni.

Isten nem mindentudó

Számos bizonyítékot kaptál arra, hogy én az igazság egy szelleme vagyok. ... Azzal az igazsággal, hogy Isten nem tudja előre a szabad döntéseket, azzal nem kicsinyítem Isten nagyságát. ... ezzel a kifogástalan bizonyossággal egyetlen szellem sem rendelkezik. Isten sem.
261,163.o
Jehova hasonló módon képes előre meglétni eseményeket, a Biblia ahonban mutatja, hogy ő ezen a téren válogatást végez és egyéni meggondolás szerint jár el; ...
Érveljünk az Írásokból! 415
viselkedésük alapján előre látta, mi lesz a végkimenetel Megfigyelései alapján a meteorológus ugyanígy megközelítő pontossággal előre meg tudja mondani az időjárás alakulását
Érveljünk... 414

Biblia: Az Atya (Mt 6:32, 10:29-30) vagyis Isten (Rm 11:33, Zsid 4:12-13, Zsolt 44:21-22) mindentudó.

Tanítások Krisztusról

Krisztus Isten első és legnagyobb teremtménye

Krisztus az Isten által teremtett szellemek közül az első és legnagyobb, ő Isten közvetlen teremtménye ... Ő maga nem Isten, Ő csak Istennek első fia volt. ... Krisztus tehát nem Isten, ... hanem az elsőként teremtett, 'Isten Fia'. ... Krisztus a legmagasabb rendű szellem, akit Isten mindenhatóságában teremtett. ... ő a legmagasztosabb és legtökéletesebb teremtménye.
299., 265.o
gy az Írások úgy azonosítják az Igét (Jézust az emberréléte előtti létében) mint Isten első teremtményét, az Ő elsőszülött Fiát.
Insight on the Scriptures Vol. 2 p.52
Ez azt jelenti, hogy [Jézus] Isten minden más szellemi fia előtt lett teremtve, és hogy csak őt teremtette közvetlenül Isten.
Örökké élhetsz Paradicsomban a Földön 58.o
Krisztus tehát Isten Fia volt, és csak ez akart lenni. Ő nem Isten volt. Soha nem mondta magáról: "Én vagyok az Isten."
329.o
Nos, mondta-e valaha is Jézus, hogy ő Isten? Nem, soha. Inkább a Biblia is így nevezi őt: "Isten Fia."
Örökké élhetsz ... 39.o

Biblia: Jézust számtalan esetben nevezik "egyetlen nemzett"-nek az Írásokban. (Jn 1:14,18 3:16,18 1Jn 4:9). Mégis, ez nem jelenti azt, hogy őt teremtették! Ugyanaz a görög szó (monogenesz) használatos itt Jézusra, mint a Héberek 11:17-ben Izsák Ábrahámmal való viszonyának leírására. Vedd észre, hogy Izsák nem volt Ábrahám egyetlen gyermeke (1Mz 25:1,2), sem Ábrahám első gyermeke (1Mz 16:15)! Mégis Izsák különleges, egyedi fajta fia volt Ábrahámnak, éppígy az Úr Jézus is különleges, egyedi fajta Fia Istennek, de NEM teremtett. Az ihletett Szentírás a Zsidókhoz írt levél 1:10-12-ben Jézusra alkalmazza a 102. zsoltár 26-28. versét, mely örökkévalónak nevezi a Teremtőt.

Krisztus Isten képviselője a teremtésben, nem a Teremtő

Az egész életrekeltett szelemvilág Isten elsőként teremtett fián kívül nem Isten közvetlen teremtménye, mint az első fiú, hanem őket az elsőként teremtett fiú teremtette, akinek Isten teremtő erőt adott.
266.o
A Fiú, osztozva a teremtő munkában nem tette magát társ-Teremtővé az Atyja mellett. A teremtői hatalma Atyjától származott az Ő szent szelleme által ...
Insight on the Scriptures Vol. 2 p. 52

Biblia: A Zsidókhoz (Héberekhez, UVF) írt levél első fejezete Jézus és az angyalok helyzetének összehasonlításával foglalkozik, hogy megláttassa az olvasóval, Jézus mindenben nagyobb náluk. Isten az ő angyalait szolgáinak nevezi (Héb 1:7). Ezzel szemben Jézust Istennek (Zsid 1:8). (Néhányan megpróbálják úgy fordítani a Zsid 1:8-at, hogy "Isten a te trónusod". Ezáltal az Atyát egy karosszékké teszik! Ez még azt is magába foglalná, hogy Jézus nagyobb, mint az Atya, mivel aki a széken ül, feljebbvaló, mint a szék!

Írásszövegek, melyek azt mutatják, hogy Krisztus nem Isten

Te látod, milyen balgaság az, hogy a te eddigi egyházad Krisztus istenségeként erre a mondatra hivatkozik: 'Az Atya és én egyek vagyunk', ahol ugyanabban az egységben, amellyel a Fiú és az Atya rendelkezik, a hívek is részesedhetnek.
332.o
A káromlásnak ez a vádja azért keletkezett, mert Jézus azt mondta: 'Én és az Atya egyek vagyunk. (Ján 10:30) ... Ez nem jelenti azt, hogy Jézus azt állítja, ő az Atya vagy az Isten ...
Insight on the Scriptures Vol. 2 p. 54

Biblia: A Jn 5:18-ben a Szentlélek ihletett, János által feljegyzett magyarázata szerint a farizeusok jól értették Jézus kijelentését, mellyel egyenlővé tette magát Istennel.

Feltámadása után azt mondta Krisztus:"Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez (Jn 20,17 - Ökomenikus)
361.o
Azt tanította, hogy az emberek ne őt imádják, hanem az ő Atyját imádják, Jehovát ... "Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez."
Make Sure of All Things p. 283

Biblia: Egy angyal nem fogad(hat)na el imádatot (Jel. 19:10, 22:8,9), ők csak Istent imádják (Neh 9:6, Ésa 6:3), mégis az Atyával együtt imádják Jézust a mennyben (Jel 5:13) Jézus "kiválóbb lévén az angyaloknál" (Héb 1:4) elfogadja tőlük az imádatot (Héb. 1:6) [Lásd az NWT 1984-es angol kiadásának lábjegyzetét az 1428. oldalon: "imádja őt Isten minden angyala". Az NWT 1970-es angol kiadása "imádja" -t ír a Héb. 1:6-ban, de ez "hódoljon"-ra változott a későbbi kiadásokban.].

A végitélet napját sem tudja a Fiú, hanem csak az Atya. 'Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya.'-( Mt 24,36 - Ökomenikus)
Szintúgy, Jézus elmagyarázta, hogy vannak dolgok, amiket sem ő, sem a mennyei angyalok nem tudnak, hanem csak az Atya tudja. (Márk 13:32.)
Örökké élhetsz ... 39.o.

Biblia: Jézusnak később megmutatta az Atya a végső dolgokat, ő ezt János apostol által leíratta a Jelenések könyvében. A Kolossé 2:3 szerint Jézusban van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Ld. még Jn 16:13-16.

Krisztus nem testben támadt fel a halálból

Még Krisztus földi teste sem támadt fel.
382.o
Jézus Krisztusról úgy beszélnek, mint 'aki először támadt fel a halálból" (Apcs. 26:23) Ez azt jelenti, hogy hogy ő volt az első feltámadott azok közül, akik nem halnak meg újra. Szintúgy, ő volt az első, aki szellemszemélyként támadt fel.
Örökké élhetsz... 172

Biblia: A tanítványok látták rajta a szegek és a dárda nyomát (Jn 20:25), megismerték őt messziről (Jn 21:7) A Jn 2:18-22-ben Jézus teste templomának újra felépítését, nem egy új 'templomot' (testet) igért meg. A Lk 24:36-37, 39-40 versek egyértelműen nem szellemi, hanem testben való feltámadásról szólnak. Ld. még: Jn 2:19-21, Jn 20:19-20, Apcs 1:3

Krisztus feltámadás utáni megjelenései materializációk voltak

Krisztus emberi materializációban jelent meg azok számára, akik emberként a legközelebb álltak hozzá ... Maga a tény is, hogy Krisztus földi halála után anyagi alakban jelent meg híveinek, ahhoz a rossz felfogáshoz vezetett, miszerint korábbi emberi testét öltött fel ismét. A valóságban ugyanolyan módon tette magát láthatóvá, ahogy a többi szellem válik láthatóvá, nevezetesen teste materializációjával.
350, 384
Jézus Krisztus ... feltámadása "szellemben" volt, mennyei életre. ... Azonban 40 nappal a feltámadása után megjelent a tanítáványainak több alkalommal, különböző testekben, ahogy az angyalok is megjelentek a régi időkben.
Insight on the Scriptures Vol. 2 p. 786

Biblia: Az 1Pt 3:19-ben leírtak egyszerűen azt jelentik, hogy múlhatatlan testben támadt fel (ugyanaz a test, de elpusztíthatatlan), vö. 1Kor 15:35-45

Jézus képes volt a bűnre

Krisztus emberi hibákat és gengeségeket is elkövetett ... Tehát emberként Krisztusnak is meg kellett tanulnia az engedelmességet ... A 'bűn' alatt itt ne az emberi botlásokat és gengeségeket kell érteni, melyek mindenkiben meg vannak, még Krisztus sem volt mentes tőlük, hanem azt a vétket jelenti, mely Istentől elválasztana minket.
320,321
Mint szabad erkölcsi lény - ... ez bizonyára nem mentesítette Isten Fiát a felelősség súlyától, sem nem semmisítette meg választási szabadságát: lehetett hűséges vagy hűtlen [Istenhez].
Insight on the Scriptures Vol. 2 p. 68

Biblia: Jézus nem csak ember volt. Ld. Jn 1:1-4, Ésa 9:6, Mt 1:23, Jel 21:6, Mt 1:23, Mik 5:2. Mivel Isten gonoszsággal nem kísérthető, (Jak 1:13), Jézus sem lett volna képes a bűnre.

Tanítások a Háromságról

A Háromság emberi kitaláció

Ti úgy tanítjátok, hogy az egy Isten három személyben van. Ez emberi tévhit és a legnagyobb bolondság.
263
Krisztus egyszemélyű Istenről, a menny és föld teremtőjéről prédikált. Nem ismert háromszemélyű Istent, ahogy a katolikus és egyéb keresztény egyházak tanítják. Csak az Atya az Isten.
361
Az ok, amiért a Biblia nem tanítja világosan a Háromság tantételét, egyszerű: ez nem bibliai tanítás. Ha Isten Háromság lenne, bizonyára világossá tette volna ezt, így Jézus és a tanítványai taníthatták volna másoknak. És ez az életfontosságú információ benne lenne Isten ihletett Igéjében. Nem kellett volna tökéletlen embereknek küzdeniük érte évszázadokkal később.
Az Őrtorony, 1991. november 1., 23.o.

Biblia: A Szentírás szerint bizonyos tulajdonságokkal (pl. mindentudás, mindenütt jelenlét, örökkévalóság, stb.) csak Isten rendelkezik. Ámde ugyanezek a tulajdonságok a Fiúval és a Szentlélekkel kapcsolatban is említve vannak. Így tehát több személy rendelkezik isteni tulajdonságokkal, mégis csak egy Isten van.

Ezek a személyek paradox módon egyszerre megkülönböztethetők és szétválaszthatatlanok, s ez az emberi logika határain túli valóságot tükröz:
Szalai: Más Jézus ... 26. o.

A háromságtanról, annak az Őrtorony Társulat általi félreértéséről vagy/és szándékos félremagyarázásáról lásd Szalai András hivatkozott könyveit ill. a www.apologia.hu honlapot.

Tanítások a pokolról

Az örök pokolról szóló tanítás meglepő szívóssággal maradt meg, nem akartok szabadulni ettől ... Ez téves, kitalált fogalom.
374.o
az 'örök' pokolról szóló kegyetlen és hazug tanításotokhoz a Bibliában nem találtok kiindulási pontot.
376.o
Teremtett-e a Mindenható Isten ilyen kínzóhelyet? ... Ha a tűzben égő emberek gondolata soha nem jutott Isten eszébe, ésszerűnek tűnik-e, hogy tüzes poklot teremtett azoknak, akik nem szolgálják Őt?
Örökké élhetsz ... 81.o.

Biblia: Jézus alábbi tanításai nem példázatok voltak:

De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában: Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.
Mt 8:11-12
Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot cselekesznek, és bevetik őket a tüzes kemenczébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Mt 13:41-42

És Jánosnak is megmutatta:

És harmadik angyal [is] követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.
Jel 14:9-11
És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.
Jel 20:10, 15
A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
Mt 3:12
És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.
Mt 26:46

Ha az "örök gyötrelem" nem "örök", akkor az "örök élet" sem "örök"?

A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
1. Timóteus 4:1
Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;
Jelenések 2:2

Felhasznált vagy idézett irodalom: